Inkludering og mangfold

I Kristiansund kommune har vi et godt og ivaretakende arbeidsmiljø med forutsigbarhet og trygge rammer. Kristiansund kommune skal sikre et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Kommunen skal sikre ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og legge til rette for tilpasninger i arbeidsforhold knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Videre skal kommunen gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstaker i kommunen selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter, og med nødvendig veiledning og kontroll av offentlig myndighet.

Kristiansund kommune skal sikre og verdsette kompetanseoverføring mellom ulike generasjoner arbeidstakere.

Hensyn til ulike livsfaser

Kommunen skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, og som IA-bedrift har arbeidsgiver forpliktet seg til å legge til rette for at alle ansatte skal ha en god og meningsfylt arbeidshverdag. Livsfasepolitikken skal gjenspeile likeverd for alle ansatte. Som arbeidsgiver skal det tas hensyn til at medarbeidere er i ulike faser av livet der behov, krav, begrensninger og muligheter varierer. Videre skal arbeidsgiver se rammevilkårene for arbeidsliv og familieliv/privatliv i en sammenheng, og legge til rette for at den enkelte skal kunne kombinere privatliv og et aktivt yrkesliv.

Kristiansund kommune har en aktiv seniorpolitikk og det er viktig målsetting for kommunen å legge til rette for at ansatte kan stå i arbeidslivet til ordinær pensjonsalder.

Mangfold på alle invå

Å sikre mangfold på alle nivå i kommunen er viktig for kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan berike utviklingsprosessene. Mangfold skal forhindre utenforskap, blant annet gjennom å inkludere mennesker som blir stående utenfor arbeidslivet uten selv å ønske det. Vi som kommune skal søre for god tilrettelegging slik at medarbeidere med nedsatt
funksjonsevne får en best mulig arbeidshverdag.

Artikkelliste