Lærlingeordningen

Ansatte på personalseksjonen jobber på vegne av personalsjefen. I tillegg gir ansatte veiledning til ledere og veiledere som daglig arbeider med lærlingeordningen.

Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene (Kilde: Utdanning.no)

Kristiansund kommune tilbyr lærlingeplasser innenfor ulike felt. I begynnelsen av hvert år kan du søke om lærlingeplass. Her kan du lese mer.

Å lære opp lærlinger er viktig for at kommunen skal sikre kvalifisert arbeidskraft.

Kvaliteten på opplæringen ligger i hvordan Kristiansund kommune planlegger, organiserer, leder og følger den opp (kontrollerer at vi leverer).

Personalsjef og arbeidsgiver skal sammen gi lærlingen forsvarlig opplæring med mål om bestått fagprøve.

Ansvar- og arbeidsfordeling

Personalsjef:

 1. Rekrutterer lærlinger sammen med arbeidsgiver

 2. Skriver lærekontrakt

 3. Er juridisk ansvarlig gjennom læretiden

 4. Sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes

 5. Påser at læreplanen følges

 6. Etterser at enheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer

 7. Melder lærlingen opp til fagprøve o omplasserer lærlinger ved behov

 8. Tilbyr kurs til instruktør og følger opp instruktør

 9. Er støttespiller for lærling og enhet i saker rundt fagopplæringen

 10. Bistår ved intern fagopplæring

 11. Markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget

 12. Har kontakt med fylkeskommunen og andre aktuelle instanser

Arbeidsgiver:

 1. Ivaretar arbeidsgiveransvaret

 2. Oppnevner instruktør(er) på arbeidsplassen og følger han/hun/dem opp

 3. Organiserer opplæringen slik at den oppfyller læreplanens krav innenfor virksomhetens rammer

 4. Tilrettelegger for veiledning i arbeidstiden

 5. Tilrettelegger for dokumentasjon av opplæringen i arbeidstiden

 6. Avklarer lærlingens og enhetens forventninger sammen med instruktør

 7. Gjennomføre skriftlig vurderingssamtale, sammen med instruktøren - minimum hvert halvår eller i forkant av bytte av læreplass

 8. Vurdere lærlingenes faglige utvikling ut fra læreplanmåla

 9. Samarbeider med personalseksjonen

Veileder/instruktør:

 1. Gjennomgang av lærlingens kompetansemål

 2. Velger ut mål det skal jobbes med i perioden

 3. Tilrettelegger for at lærlingen skal kunne jobbe med kompetansemålene

 4. Gir skriftlig tilbakemelding på innleverte kompetansemål

 5. Muntlig tilbakemelding på oppgaver – praktiske og skriftlige

 6. Gjennomfører planlagte veiledningssamtaler

 7. Gjennomfører e-læring for veiledere

 8. Deltar på veiledersamling i regi av fylkeskommunen

 9. Er faglig oppdatert

 10. Inkluderer lærlingen i arbeidsmiljøet på arbeidsplassen