NAV Kristiansund

Her finner du informasjon om NAV Kristiansund og tjenestene de tilbyr. Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogrammet, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og sidene for Flyktninger og integrering. 

NAV Kristiansund sine lokaler på brygga.jpg - Klikk for stort bildeNAV Kristiansund sine lokaler på havna i sentrum. Ragnhild Jenny Fausa

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Via egen PC eller på vår selvbetjentløsning på NAV-kontoret kan du finne informasjon på våre sider www.nav.no med mulighet til:

 • Registrere deg som arbeidssøker.
 • Søke etter ledige jobber.
 • Logge deg på Ditt nav.
 • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde det inn til oss.
 • Sykefraværsoppfølging: NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. 
 • Søke om sosialhjelp.
 • Oppfølging i introduksjonsprogram.

NAV sine kontorer i Kristiansund finner du her 

Informasjon om NAV sine ordninger

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. NAV skal ha et spesielt fokus på at barnefamilier har tilstrekkelig livsopphold. 

 • Du kan søke sosialhjelp digitalt eller på NAV-kontoret.
 • Trenger du nødhjelp kan du ringe eller ta kontakt i åpningstiden.
 • Søknadsskjema får du på nav.no eller på NAV-kontoret.

NAV vil foreta en helhetsvurdering på bakgrunn av din økonomiske, sosiale, og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er viktig at en søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på inntekter og utgifter, og dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden. 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de ikke strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide.

 • Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe slik at du blir i stand til å kunne styre økonomien din selv.
 • NAV har en egen gratis økonomirådstelefonen som kan gi gode råd og bistand, vi anbefaler at du starter med å kontakte NAVs økonomirådtelefonen,  55 55 33 39. Her kan du også chatte med en økonomisk rådgiver. 
 • Trenger du bistand utover dette kan du få det ved å ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for å få avtale om samtale på NAV kontoret.
Kvalifiseringsprogram

Er du i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet.

Råd og veiledning

NAV-kontoret kan gi deg informasjon og veiledning om hvilke rettigheter du har og hvilke tjenester kommunen tilbyr.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV-kontoret.

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV-kontoret ditt.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva tilbyr vi?

NAV-kontoret kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene. Når du kontakter oss kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for.

Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

 • Opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid.
 • Hjelp til å fylle ut søknader.
 • Informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter folketrygdloven).
 • Døgnovernatting for personer og familier som ikke klarer å skaffe seg botilbud selv.
 • Opplysninger om arbeidsformidling og veiledning knyttet til jobbsøking.
 • Informasjon om kvalifiseringsprogrammet.
 • Henvisning og informasjon om helseproblemer.
 • Opplysning om økonomisk rådgivning
 • Informasjon om økonomisk sosialhjelp
 • Råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende.
 • Informasjon om introduksjonsprogram for flyktninger.

Dersom NAV-kontoret ikke kan hjelpe deg, vil de kunne henvise deg videre til rett instans.

Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid.

 • Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgnet.
 • NAV kontoret er forpliktet til å bistå å finne midlertidig boligtilbud for den som ikke klarer det selv.
 • Trenger du bistand til å skaffe midlertidig bolig kan du ringe NAV eller møte opp på NAV kontoret.

Her finner du sidene for:

Individuell plan og koordinator

Flyktninger og integrering

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon +47 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no har døgnåpent

 

For personlig fremmøte er vi åpen: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nød-henvendelser blir håndtert mandag til fredag mellom klokken 09.00 - 15.00 på telefon 40720148.

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund