Kriseteam


Hvordan komme i kontakt:

Henvendelser til kriseteamet kan skje gjennom kommunens kriseledelse, brannvakta, politiet eller sykehuset (AMK: mottak og legevakt). 
 

Hvem og hva er kriseteamet:

  • Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og ved katastrofer.
  • Med krise eller krisesituasjoner menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true og svekke egen fungering i hverdagen.
  • Det kan for eksempel være ulykker knyttet til brann, i trafikken og til sjøs eller brå dødsfall etter selvmord eller sykdom. Kriseteamet arbeider for eksempel ikke med livskriser eller større konflikter og kriser i familien eller i hjemmet.

Kriseteamet iverksetter psykososiale tiltak i tilfeller der de ordinære helsetjenestene ikke er tilstrekkelig. Med psykososiale tiltak menes hjelp til å håndtere akutte psykologiske stressreaksjoner. Kriseteamets mandat er å tilby hjelp så tidlig som mulig for å redusere opplevelse av kaos og kontrolltap, og forebygge psykososiale senskader. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer.  Når den akutte fasen er over skal kriseteamet vurdere behov for videre oppfølging og eventuelt henvise til riktig hjelpeinstans.

Den beste hjelpen finnes ofte i nettverket/nærmiljøet. Når kriser inntreffer bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familier, venner, kollegaer, naboer osv. Dette kan ofte komme i tillegg til det kommunale kriseteamet.

Artikkelliste