Kriseteam


Hvordan komme i kontakt:

Henvendelser til kriseteamet kan skje gjennom kommunens kriseledelse, brann, politi, sykehus, legevakt, prest eller internt fra kommunen.

Kriseteamet sin leder er Tone Lyngvær Kvammen, mobil 934 66 344.
 

Hvem og hva er kriseteamet:

  • Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og ved katastrofer.
  • Med krise eller krisesituasjoner menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true og svekke egen fungering i hverdagen.
  • Det kan for eksempel være ulykker knyttet til brann, i trafikken og til sjøs eller brå dødsfall etter selvmord eller sykdom. Kriseteamet arbeider for eksempel ikke med livskriser eller større konflikter og kriser i familien eller i hjemmet.

Kriseteamet iverksetter psykososiale tiltak i tilfeller der de ordinære helsetjenestene ikke er tilstrekkelig. Med psykososiale tiltak menes hjelp til å håndtere akutte psykologiske stressreaksjoner. Kriseteamets mandat er å tilby hjelp så tidlig som mulig for å redusere opplevelse av kaos og kontrolltap, og forebygge psykososiale senskader. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer.  Når den akutte fasen er over skal kriseteamet vurdere behov for videre oppfølging og eventuelt henvise til riktig hjelpeinstans.

Den beste hjelpen finnes ofte i nettverket/nærmiljøet. Når kriser inntreffer bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familier, venner, kollegaer, naboer osv. Dette kan ofte komme i tillegg til det kommunale kriseteamet.

Artikkelliste