Klimaendringer

Kristiansund kommune la i 2017 for første gang fram et eget klimaregnskap. Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

  Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

  Bystyret bestilte i desember 2015 et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.

  Det er i løpet av 2016 dannet en egen klimagruppe som har fått ansvar for å utarbeide klimaregnskapet og komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp.

   Kommunens klimaregnskap ble presentert i årsrapporten for 2016 og i årsrapporten for 2017

    

   Figuren under viser sammenstilt klimagasstatistikk fra 2017, 2016 og 2015.

    

    

    

   Hvilke klimatiltak kan jeg gjøre?

   • Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan gjøres på mange nivå, globalt, nasjonalt, lokalt og på individnivå.
   • Hver og en av jordens befolkning kan bidra ved hjelp av kunnskap, bevissthet og holdninger til å gjøre de klimavennlige valgene i hverdagen. Til sammen vil dette utgjøre en forskjell. Vår kunnskap, bevissthet, og holdinger er med å bestemme nasjonal og internasjonal politikk som kan gjennomføre de  mest virkningsfulle klimatiltakene.


   Forslag til klimatiltak i hverdagen:


   Hvorfor arbeide for reduserte klimautslipp?

   • Global klimakrise, prognosert av internasjonale klimaforskere (FNs klimapanel)
   • Brå endring i jordklodens klima.
   • Stort utslipp av klimapåvirkende gasser har gitt en menneskeskapt temperaturauke.
   • Alvorlige konsekvenser for økologien og mange menneskesamfunn hvis ikke endringen stoppes /redusere


   Om klimaarbeidet i Kristiansund kommune

   • Plan for reduserte klimagassutslipp går direkte inn i kommuneplanens samfunnsdel.
   • Klimaarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der alle kommunale enheter skal være ansvarlige for motivasjonsbevissthet og tiltaksgjennomføring innen sitt område.
   • Kommunestyret har vedtatt i desember 2015 at arbeidet med klimareduserende tiltak etter hvert skal utvides til å gjelde hele kommune- samfunnet. Det må bety at kommunen har en pådriver-rolle for å motivere innbyggere og næringsliv til felles innsats.
   • Klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy for å måle reduserte utslipp over tid.
   • Kommunal planlegging tar hensyn til at klimaet kan komme til å endre seg.

   Kontaktinformasjon

   Kristiansund kommune
   Servicetorget
   E-post
   Telefon 71 57 40 00

   Telefontid:
   Mandag-fredag
   0800-1600

   Åpningstider

   Besøkstid
   Mandag-fredag:
   0900-1500

   Adresse

   Besøkadresse:
   Vågeveien 4
   6509 Kristiansund

   Postadresse
   PB 178
   6501 Kristiansund