Klimaendringer

Kristiansund kommune la i 2017 for første gang fram et eget klimaregnskap. Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

Bystyret bestilte i desember 2015 et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.

Det er i løpet av 2016 dannet en egen klimagruppe som har fått ansvar for å utarbeide klimaregnskapet og komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp.

Du kan se kommunens fullstendige klimaregnskap for 2018 her. (PDF, 2 MB)

Figuren under viser sammenstilt klimagasstatistikk fra 2017, 2016 og 2015.

Hvilke klimatiltak kan jeg gjøre?

 • Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan gjøres på mange nivå, globalt, nasjonalt, lokalt og på individnivå.
 • Hver og en av jordens befolkning kan bidra ved hjelp av kunnskap, bevissthet og holdninger til å gjøre de klimavennlige valgene i hverdagen. Til sammen vil dette utgjøre en forskjell. Vår kunnskap, bevissthet, og holdninger er med å bestemme nasjonal og internasjonal politikk som kan gjennomføre de  mest virkningsfulle klimatiltakene.


Forslag til klimatiltak i hverdagen:


Hvorfor arbeide for reduserte klimautslipp?

 • Global klimakrise, prognosert av internasjonale klimaforskere (FNs klimapanel)
 • Brå endring i jordklodens klima.
 • Stort utslipp av klimapåvirkende gasser har gitt en menneskeskapt temperaturauke.
 • Alvorlige konsekvenser for økologien og mange menneskesamfunn hvis ikke endringen stoppes /redusere


Om klimaarbeidet i Kristiansund kommune

 • Plan for reduserte klimagassutslipp går direkte inn i kommuneplanens samfunnsdel.
 • Klimaarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der alle kommunale enheter skal være ansvarlige for motivasjonsbevissthet og tiltaksgjennomføring innen sitt område.
 • Kommunestyret har vedtatt i desember 2015 at arbeidet med klimareduserende tiltak etter hvert skal utvides til å gjelde hele kommune- samfunnet. Det må bety at kommunen har en pådriver-rolle for å motivere innbyggere og næringsliv til felles innsats.
 • Klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy for å måle reduserte utslipp over tid.
 • Kommunal planlegging tar hensyn til at klimaet kan komme til å endre seg.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund