Klimaendring i Kristiansund

Kristiansund kommune la i 2017 for første gang fram et eget klimaregnskap. Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

  Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

  Bystyret bestilte i desember 2015 et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.

  Det er i løpet av 2016 dannet en egen klimagruppe som har fått ansvar for å utarbeide klimaregnskapet og komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp.

  Du kan se kommunens fullstendige klimaregnskap for 2018 her. (PDF, 2 MB)

  Figuren under viser sammenstilt klimagasstatistikk fra 2018, 2017 og 2016.

   

  Hvilke klimatiltak kan jeg gjøre?

  • Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan gjøres på mange nivå, globalt, nasjonalt, lokalt og på individnivå.
  • Hver og en av jordens befolkning kan bidra ved hjelp av kunnskap, bevissthet og holdninger til å gjøre de klimavennlige valgene i hverdagen. Til sammen vil dette utgjøre en forskjell. Vår kunnskap, bevissthet, og holdninger er med å bestemme nasjonal og internasjonal politikk som kan gjennomføre de  mest virkningsfulle klimatiltakene.


  Forslag til klimatiltak i hverdagen:


  Hvorfor arbeide for reduserte klimautslipp?

  • Global klimakrise, prognosert av internasjonale klimaforskere (FNs klimapanel)
  • Brå endring i jordklodens klima.
  • Stort utslipp av klimapåvirkende gasser har gitt en menneskeskapt temperaturauke.
  • Alvorlige konsekvenser for økologien og mange menneskesamfunn hvis ikke endringen stoppes /redusere


  Om klimaarbeidet i Kristiansund kommune

  • Plan for reduserte klimagassutslipp går direkte inn i kommuneplanens samfunnsdel.
  • Klimaarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der alle kommunale enheter skal være ansvarlige for motivasjonsbevissthet og tiltaksgjennomføring innen sitt område.
  • Kommunestyret har vedtatt i desember 2015 at arbeidet med klimareduserende tiltak etter hvert skal utvides til å gjelde hele kommune- samfunnet. Det må bety at kommunen har en pådriver-rolle for å motivere innbyggere og næringsliv til felles innsats.
  • Klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy for å måle reduserte utslipp over tid.
  • Kommunal planlegging tar hensyn til at klimaet kan komme til å endre seg.

  Kontaktinformasjon

  Kristiansund kommune
  Servicetorget
  E-post
  Telefon 71 57 40 00

  Telefontid:
  Mandag-fredag
  0800-1600

  Åpningstider

  Besøkstid
  Mandag-fredag:
  0900-1500

  Adresse

  Besøkadresse:
  Vågeveien 4
  6509 Kristiansund

  Postadresse
  PB 178
  6501 Kristiansund