Garasje eller carport

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet

Finn gjeldende reguleringsplan for din eiendom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
 • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
 • Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt. Meld tiltak som ikke er søknadspliktig.

Du kan søke på egen hånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Søk på egen hånd

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen eller carporten utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjender ikke som egen etasje)

Søk med hjelp fra fagfolk

 

Garasje, carport og bod - veileder