Naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for sjørelatert aktivitet

Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Du kan søke på egenhånd dersom:


Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

 

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:

 • Naustet forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og du kan ikke innrede naustet til varig opphold/overnatting. Naustet kan, for eksempel ikke brukes som fritidsbolig.
 • Naust bør være en bygning i én etasje med maks grunnflate på 45 m² og maks mønehøyde på 4 meter. Raftehøyde bør ikke overstige 3 meter. Naustet skal ha port for inn/uttransportering av båt. Port kan ikke være utformet med skyvedører i glass. 
 • Tak bør være tradisjonelt saltak. Maks tillatt takvinkel er 35 grader.
 • Naustet skal ikke ha veranda. Svalgang kan tillates som del av det totale arealet for naustet. 
 • Naust bør ikke ha platting, men det kan tillates som del av adkomst for personer med bevegelseshemning.
 • Utvendig anlegg skal være egnet for opptak av båt.
 • Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha fase innretninger med tanke på overnatting.
 • Ildsted med pipe kan tillates under forutsetning av at bruken er forenelig med pkt. 1.
 • Ved oppføring av naust skal det legges vekt på utforming og fargevalg.
 • Naust må på ingen måte utformes eller framstå på en slik måte at fri ferdsel vanskeliggjøres/ hindres.
 • Naust kan ikke omdisponeres/bruksendres uten etter hjemmel i plan.

 

Dispensasjon

Naust blir ofte oppført i 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag. Tillatelse til oppføring av naust vil derfor ofte betinge at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom naustet oppføres i områder som er regulert til noe annet enn naust kreves også dispensasjon fra formålet i reguleringsplan. Naboene må varsles om dispensasjon.