Veranda, balkong og terrase

Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av terrassens eller verandaens størrelse, dens høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense, kan det være at du;

 1. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig forsøknaden og byggearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, eventuelt avtiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering ogutførelse må utføres av foretak, eventuelt selvbygger, med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll måutføres av foretak med ansvarsrett for kontroll.

 

1. Ikke søknadspliktig

 • Terrasse med høyde inntil 0,5 meter over ferdig planert terreng.
  • En terrasse, et utegulv, en platting med denne høyden er ikke søknadspliktig. Den er ikke å regne som et tiltak (tiltak = det du skal bygge). Reglene om avstand til nabogrense gjelder derfor heller ikke. Direktoratet for byggkvalitet uttaler i veiledningen at dette gjelder selv om utegulvet er bygd sammen med annen bygning eller konstruksjon. Du kan altså vanligvis bygge terrasse med høyde inntil 0,5 m uten å søke. Det er ingen begrensninger for hvor stor grunnflate den kan ha.
  • Vær oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller regulerings-plan, kan inneholde bestemmelser som sier noe annet.
 • Mindre verandaer og terrasser med høyde mer enn 0,5 meter over ferdig planert terreng og bebygd areal (BYA) ikke over 15 m². Verandaen eller terrassen skal plasseres minst 4,0 meter fra nabogrense.
  • Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser.
  • Dersom du skal bygge i nærheten av ledninger i grunnen anbefaler vi at du kontakter Kommunal teknikk for å forhøre deg om eventuelle avstandsbestemmelser.
  • Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine.
  • Når du er ferdig med å bygge må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata. (Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister.)

 

2. Søknadspliktige tiltak som du som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv

Veranda/terrasse med høyde mer enn 0,5 meter over ferdig planert terreng med bebygd areal (BYA) ikke over:

 • 50 m² som tilbygg
 • 70 m² frittliggende på bebygd eiendom

Du som tiltakshaver kan søke og utføre jobben selv. Vær oppmerksom å at du da selv er ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, og andre tillatelser. Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

 

3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

 

Veranda/terrasse med høyde mer enn 0,5 meter over ferdig planert terreng med bebygd areal (BYA) over:

 • 50 m² som tilbygg
 • 70 m² frittliggende på bebygd eiendom

Søknad om større veranda eller terrasse og om balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap.