Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen?

En reguleringsplan består av et  plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. 

Se Finne gjeldende reguleringsplan for informasjon om planer for et område eller en eiendom.

 

Kommunen planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema. Det er plan- og bygningsloven (PBL) som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt bystyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

Det finnes fire typer arealplaner:

1. Kommuneplan

2. Kommunedelplan

3. To typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering

Oversikt over alle gjeldende planer og pågående planarbeid i Kristiansund finner du i Planinnsyn og i vårt planregister v/ISY GIS-plandialog og registersøk.

Slik lages en detaljregulering

Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Alle planforslag skal vise planens virkninger, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til historiske bygninger enn ønsket om flere boliger i byen.

Plan- og bygningsetaten gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og noen ganger lager vi egne alternative forslag. Det er bystyret i Kristiansund som vedtar reguleringsplanene.

Kunngjøring og medvirkning

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. PBL krever at grunneiere og andre berørte kan varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planarbeidet. Det skal også kunngjøres i lokalavisen og på internett slik at alle interesserte skal ha mulighet til å uttale seg og delta i planleggingen.

Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplaner, når det varsles igangsatt planarbeid eller ved offentlig ettersyn.  

Lurer du på noe? Ta kontakt med kundesenteret vårt.