Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune.

Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte
 • Ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjørelser, opplæring
 • Opprettholde og videreutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utvalg. Legge til rette for papirløs saksflyt
 • Gi råd og rettledning i saker som har sammenheng med prosedyrer og saksgang i de politiske råd og utvalg
 • Gi råd, rettledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker
 • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordfører
 • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring
 • Legge til rette for gjennomføring av borgerlige vielser

I tillegg er politisk sekretariat ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i Kristiansund kommune.

Sekretariatsfunksjonen

Politisk sekretariat er sekretariat for samtlige politiske råd og utvalg i kommunen, og for brukerutvalg som eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Politisk sekretariat er beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse, Politirådet i Kristiansund og videre for Administrasjons- og likestillingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune

Kontaktinformasjon

politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no


Kristin Heggelund (e-post)
Bysekretær
71 57 39 05 / 99 43 70 51

Kristin har sekretariatansvaret for:

 • Bystyret
 • Formannskapet
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Administrasjon- og likestillingsutvalget
 • Politirådet

 

Tina Mari Henden (e-post) 
Politisk sekretær
71 57 35 5493 03 33 24

Tina har sekretariatansvaret for:

 • Hovedutvalg for plan og bygning
 • Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
 • Hovedutvalg for næring og omstilling
 • Samferdselsutvalget
 • IKT Orkide rådgivende organ

 

Marita Midthaug (e-post)
Politisk sekretær
71 57 36 15 / 95 73 67 20

Marita har sekretariatansvaret for:

 • Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester
 • Hovedutvalg helse, omsorg og sosial
 • Olje- og energiutvalget
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne