Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens § 8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomsskattetakstene for boliger basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen, hvor det blir tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen.  Utifra dette er det utarbeidet sjablongtakster.

Videre er det utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor det blir tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard. 

For å sikre at eiendomsskattetaksten ikke blir høyere enn forventet salgspris, er det trukket fra en 20 % reduksjonsfaktor/forsiktighetsmargin før eiendomsskatten beregnes.

Pr. 1. januar 2006 forelå ny takst på alle eiendommer som fikk utskrevet eiendomsskatt i Kristiansund kommune. (Pr 1.januar 2008 i gamle Frei kommune)

Taksten skulle gjenspeile antatt omsetningsverdi/markedsverdi ved fritt salg pr. 1.1.2006, og danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt f.o.m 2006.

Det skal gå minst 10 år mellom hver gang det gjøres en slik samlet omtaksering. Det vil si at takster for uendrede eiendommer ligger fast i denne perioden. Der det skjer relevante eiendomsendringer (nye eiendommer, nybygg, seksjoneringer og lignende) gjøres en omtaksering, men sjablongverdiene som brukes for taksering endres ikke i løpet av perioden. 

Areal på bygninger og tomt blir hentet fra matrikkelen.

Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkeloven med forskrifter og en føringsinstruks. Iht føringsinstruksen skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940.

For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9 m.

 

Bruksareal

Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.

I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-4 vedtok bystyret i Kristiansund under behandling av budsjettet i desember 2015 og desember 2016 at man istedenfor ny alminnelig taksering skulle kontorjustere takstene. Skattetakstgrunnlaget ble økt med 10 % av det opprinnelige takstgrunnlaget fra 2006 i henholdsvis 2016 og 2017.

 

Regneeksempler

Merk at Kristiansund kommune ikke benytter Skatteetatens tall for boligverdi ved fastsettelse av skattetakst. Det betyr at skatteetatens beregninger for formuesgrunnlag og ligningsverdi ikke har noen relevans med Kristiansund kommunes skattetakst på eiendom.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund