Klage på eksamenskarakter

Hvordan klager du på en eksamenskarakter?

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Hvem kan klage?

Elever

Foreldre/foresatte til umyndige elever

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

 

Hva skjer når du klager?

 

Skriftlig eksamen

En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.

Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. 

Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. 

Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. 

Slik klager du

Snakk med en faglærer før du klager.

Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.

Klagen må undertegnes.

Klagen skal sendes til skolen.

Du trenger ikke begrunne klagen.