Mindre avløpsanlegg

Her finner du informasjon vedrørende mindre renseanlegg og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroller og vedlikehold.

De fleste eiendommer er koblet til det offentlige avløpsnettet og dette er den foretrukne løsningen.

Du kan lese mer om tilknytting til kommunalnettverket her.

I noen tilfeller er offentlig tilkobling umulig, da kan man søke om å etablere private utslipp.

Forurensningsforskriften stiller blant annet krav om regelmessig vedlikehold og om tømming av anlegg som ikke er koblet til det offentlige avløpsnettet.

Beredskap hvis det oppstår problemer

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Hvem trenger utslippstillatelse?

Etablering av nye utslipp av sanitært avløpsvann, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, er søknadspliktige etter forurensningsforskriften

 • kapittel 12 for utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe), og 
 • kapittel 13 for større utslipp. Kapittelet gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. 
 • Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Alle mindre avløpsanlegg som ble etablert etter 2007 skal søke slik at de har en gjeldende utslippstillatelse.  Alle som ble etablert før 2007 anses å ha utslippstillatelse.

Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av kommunalt avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at:

Det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:

 • den ansvarliges navn og adresse,
 • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
 • plassering av renseanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større
 • utslippets størrelse i pe
 • beskrivelse av utslippssted, utslippsanordning og -dyp
 • interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet
 • oversikt over hvem som skal varsles
 • samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.

Klikk her for å søke om utslippstillatelse for sanitæranlegg

Tømming av slam

Det er viktig at slamavskiller tømmes, rengjøres og kontrolleres jevnlig. Dersom slamavskiller ikke tømmes jevnlig, kan det medføre at slam føres videre inn i anlegget slik at rør og dyser går tett. Avløpsanlegget skal tømmes ved behov, og minimum hvert andre år. 

Tilsyn

Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn på private avløpsanlegg. Hensikten med tilsynene er å forsikre seg om at avløpsanleggene bygges, driftes og følges opp på en tilfredsstillende måte. 

Tilsyn skal utføres på nye anlegg og etter vesentlige oppgraderinger. Deretter skal tilsyn utføres hvert femte år.

Hva koster det? 

Gebyrregulativ etter forurensingsloven

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 4.500-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 9.000,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.241-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.910,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 12.656,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 18.984,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 6.376-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 1.195-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde