Mindre avløpsanlegg

Her finner du informasjon vedrørende mindre renseanlegg og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroller og vedlikehold.

De fleste eiendommer er koblet til det offentlige avløpsnettet og dette er den foretrukne løsningen. Du kan lese mer om tilknytting til kommunalnettverket her.

I noen tilfeller er offentlig tilkobling umulig, da kan man søke om å etablere private utslipp.

Forurensningsforskriften stiller blant annet krav om regelmessig vedlikehold og om tømming av anlegg som ikke er koblet til det offentlige avløpsnettet.

Beredskap hvis det oppstår problemer

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Utslippstilatelse

Etablering av nye utslipp av sanitært avløpsvann, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, er søknadspliktige etter forurensningsforskriften

  • kapittel 12 for utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe), og 
  • kapittel 13 for større utslipp (mindre tettbebyggelser >50 pe).
  • Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Alle mindre avløpsanlegg som ble etablert etter 2007 skal søke slik at de har en gjeldende utslippstillatelse.  Alle som ble etablert før 2007 anses å ha utslippstillatelse.

Klikk her for å søke om utslippstillatelse for sanitæranlegg

Tømming av slam

Det er viktig at slamavskiller tømmes, rengjøres og kontrolleres jevnlig. Dersom slamavskiller ikke tømmes jevnlig, kan det medføre at slam føres videre inn i anlegget slik at rør og dyser går tett. Avløpanlegget skal tømmes ved behov, og minimum hvert andre år. 

Beredskap hvis det oppstår problemer

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Tilsyn

Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn på private avløpsanlegg. Hensikten med tilsynene er å forsikre seg om at avløpsanleggene bygges, driftes og følges opp på en tilfredsstillende måte. 

Tilsyn skal utføres på nye anlegg og etter vesentlige oppgraderinger. Deretter skal tilsyn utføres hvert femte år.

Hva koster det? 

Gebyrregulativ etter forurensingsloven

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 3.430,-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 6.850,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 980,-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.490,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 9.700,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 14.500,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 4.850,-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 960,-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

 

Vann og avløp

Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per boenhet 1045,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 11,96,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 30,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.700,-
Avløp - abonnementsgebyr Per boenhet 2.032,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 21,94,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 30,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.700,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 465,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 740,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.600,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 5.000,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 875,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,70,-
Vannfylling - tilrigging 1750,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 22,-

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund