Informasjon om vann og avløp

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Som vannverkseier har kommunene ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle forhold.

Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at  vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.

 

Informasjon om vannverket

Om drikkevannskildene

Kristiansund vannverk får drikkevann fra Storvatnet på Straumsnes. Råvannskvaliteten i Storvatnet er god, og vannkilden er beskyttet mot forurensning ved at det er lagt restriksjoner på aktiviteten i nedbørsfeltet. Vannkvaliteten bedres ytterligere gjennom vannbehandlingen, blant annet for å ivareta strenge kvalitetskrav fra næringsliv og institusjoner.

Bolgvatnet på Freiøya, som er kommunens tidligere hoveddrikkevannskilde, brukes ikke lengre i den ordinære vannforsyningen. Den holdes imidlertid i beredskap som krisevannskilde som ekstra sikkerhet.

Om vannbehandlingen og overføringsanleggene

I første del av vannbehandlingen reduserer vi innholdet av humus ved å filtrere vannet gjennom et sandfilter. Humus er små jordpartikler som finnes i overflatevann. I sandfilteret er det også et lag med marmor, som gjør at vannets surhet reduseres. Deretter bestråles vannet med UV-lys, for å sikre at vannet er fritt for smittestoffer som bakterier, virus og parasitter. Vannet ledes fra Straumsnes til Kristiansund gjennom et godt dimensjonert overføringssystem som består av en stor pumpestasjon, samt lange sjøledninger.

I Kristiansund har vi tre store høydebassenger som sørger for stabilt vanntrykk, jevn vannforsyning, samt ekstra kapasitet i tilfelle brann og lekkasjer.

Om forsyningsnettet

Forsyningsnettet i kommunen, som leder vannet fra hovednettet til forbrukerne, består av ledningsnett med variabel kvalitet. Noe er nytt og har god kvalitet, men store deler av ledningsnettet er gammelt. Enkelte ledninger er eldre enn 100 år. Kommunen arbeider kontinuerlig med å skifte ut gammelt ledningsnett for å bedre forsyningssikkerheten og redusere andel lekkasjer.

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Kristiansund har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften. 

Hardhet 

I Kristiansund har vi bløtt / mykt vann. Årlig gjennomsnitt er omtrentlig 2,6 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Vann Hardhet
Hardhetsklasse Milligram kalsium per liter Tyske hardhetsgrader ºdH
Meget bløtt vann 0 - 15 0 - 2,1
Bløtt vann 15 - 35 2,1 - 4,9
Middels hardt vann 35 - 70 4,9 - 9,8
Hardt vann 70-150 9,8 - 21
Meget hardt vann .> 150 .> 21

 

Fysisk-kjemiske egenskaper til drikkevann fra Kristiansund vannverk

Fysisk-kjemiske egenskaper til drikkevann fra Kristiansund vannverk
Parameter Verdier
pH-verdi 7,60- 8,50
Konduktivitet 11-12 mS/m
Alkalitet 0,60-0,88 mmol/l
Fargetall 2-5 mg Pt/l
Hardhet 2,3-3 ºdH

 

 

Det nye hovedrenseanlegget på Hagelin

 

Om avløpsvirksomheten i Kristiansund

Formålet med avløpsvirksomheten i Kristiansund er å sikre godt vannmiljø og god folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at  vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.

Som følge av innskjerpinger i rensekrav ble kommunens hovedplan for avløp og vannmiljø oppdatert i 2012. I tråd med denne er kommunen i gang med en ombygging av hovedavløpsstrukturen i kommunen.

Det som tidligere var 10 silanlegg i Kristiansund by skal erstattes av ett nytt hovedanlegg på Hagelin, med tilhørende overføringssystem som leder avløpsvann frem til det nye anlegget. Dette innebærer at alt utslipp av renset avløpsvann til indre sjøområder som havnebassenget, Dalasundet og Bolgsvaet blir fjernet, bedre renset og sluppet ut på dypt vann til en god resipient på utsiden av Kirkelandet.

Renseanlegget ble bygget i perioden 2015-2016, og prøvedrift ble startet i januar 2017. Da med avløpsvann fra Kirkelandet, Gomalandet og Innlandet er tilkoblet. Norlandet planlegges overført i løpet av 2023.

Kristiansund kommune har med sin beliggenhet på flere øyer og holmer en utfordrende topografi når det gjelder avløpsnett. Den lange kystlinjen og det småkuperte terrenget gjør det nødvendig med forholdsvis mye pumping, og totalt finnes det derfor ca 60 kommunale pumpestasjoner i Kristiansund.

På Freiøya har kommunen i den senere tid bygget nye hovedpumpestasjoner, blant annet ved Rensvikvannet og ved Bolgvågen. I tillegg er det vedtatt reguleringsplan for bygging av nytt hovedavløpsanlegg for nordre del av Freiøya.

Om renseanlegget på Hagelin og prosessen

Renseanlegget er bygget som et mekanisk–kjemisk anlegg. Anlegget har to linjer, slik at hver enkelt komponent kan kobles ut for vedlikehold uten at renseeffekten reduseres nevneverdig.

Innløpspumper

Det innkommende avløpsvannet samles opp i en stor pumpesump, og fra denne pumpes avløpsvannet inn i prosessanlegget.

Forbehandling

Avløpsvannet renner deretter gjennom en av to rister. Dette er grove rister med 3 mm åpning og de fjerner hovedsakelig avløpssøppel. Kloakkavfallet vaskes og lastes i separate beholdere for deponering. Det er viktig å skille ut avløpssøppel før videre behandling, blant annet for å få best mulig slam på slutten.

Denne prosessen fjerner også noen av gjenstandene som har blitt feilaktig kastet i toalettet.

Deretter passerer avløpsvannet gjennom en sandfang. Her fjernes sand og fett fra avløpsvannet. Sanden vaskes i sandvasker og lastes i container. Fett skrapes av i toppen av sandfanget, og pumpes til slamlager.

Flokkulering

Etter sandfanget er det mulighet for tilsetting av kjemikalier, og det er bygget omrørere (flokkulatorer) for å blande kjemikaliene inn i avløpsvannet. Kjemikaliene gjør at forurensningene klumper seg til større partikler, som lett lar seg fjerne i neste rensetrinn. I dag drives anlegget uten kjemikaliedosering, ettersom dette ikke er nødvendig for å oppfylle rensekravene.

Partikkelfjerning

Etter flokkulering ledes vannet inn i to store bassenger (sedimenteringsbassengene), hvor strømningsforholdene er rolige. Her synker partiklene i avløpsvannet til bunns, og partiklene samles i en slamlomme i enden av bassenget ved hjelp av en skrape. Derfra pumpes slammet til slamlagere. I motsatt ende av bassengene samles det rensede vannet i en renne, og slippes ut på 50 meters dyp. Da er innholdet av partikler betydelig redusert.

Slambehandling

Slammet i slamlagerene er flytende. I slamlageret fjernes en del av vannfasen ved at slammet synker til bunns og vannet som samles øverst i slamlageret pumpes tilbake til renseprosessen. Dette kalles fortykking. Slammet avvannes så i en sentrifuge på anlegget. Når slammet er ferdig sentrifugert er det forholdsvis tørt, omtrent som vanlig jord. Avvannet slam transporteres til videre behandling. Videre behandling kan være kompostering.  Ferdig kompostert slam kan brukes som jord i grøntanlegg. På østlandet brukes slam i jordbruket. Enkelte slambehandlingsanlegg utvinner også biogass i behandlingen.

Rensekravene

Kommunen har etter kravene ble endret fått krav til primærrensing, forutsatt at avløpsvannet har utslipp til god resipient (resipient er vannforekomsten hvor avløpsvannet slippes ut). Ombyggingen som gjøres i Kristiansund hvor avløpsutslipp som går til indre områder overføres til nytt anlegg på Hagelin som har utslipp mot Atlanterhavet oppfyller denne forutsetningen.

Primærrensing er uansett et strengere krav enn tidligere. Nå stilles det krav til følgende parametre:

Rensekrav Hagelin
Parametre Rensekrav
Suspendert stoff (SS) – partikler i avløpsvannet Min.50 % reduksjon, eller maks. 60 mg/l i utløpet
Organisk materiale (BOF5) Min. 20 % reduksjon, eller maks. 40 mg/l i utløpet

Silanlegg av den typen som vi har hatt frem til nå i Kristiansund har en renseeffekt som antas å ligge rundt 20 % for suspendert stoff (SS).

Anleggets renseeffekt

For det nye avløpsrenseanlegget på Hagelin viser prøver som er tatt at gjennomsnittlig renseeffekt for suspendert stoff (SS) ligger på over 60 % uten kjemikalietilsetting. I tilfelle vi får strengere rensekrav i framtiden er det mulig å tilsette kjemikalier foran sedimenteringsbassengene. Da vil renseeffekten bedres til over 80 % SS. I tillegg er anlegget tilrettelagt for at det kan bygges et biologisk rensetrinn mellom forbehandling og sedimenteringsbassengene, noe som vil bedre renseeffekten ytterligere.

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011 - 2021 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for avløp og vannmiljø blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 (PDF, 4 MB)

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund