Varsling om kritikkverdige forhold

Å varsle er å si fra om kritikkverdige og kanskje straffbare forhold i kommunen/bedriften. 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempel på kritikkverdige forhold som det kan bli varslet om:

  • Underslag, økonomisk utroskap og/eller tyveri fra kommunen eller tjenestemottakere.
  • Korrupsjon.
  • Miljøkriminalitet.
  • Uakseptabel oppførsel som uhøflig atferd/trakassering/diskriminering av tjenestemottakere.
  • Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsreglene, f.eks. mobbing/trakassering. 

Eksempel på forhold som faller utenfor:

  • Hendelser som kommer under avvik.
  • Rene interne forhold som f.eks. personalkonflikt og lignende.
  • Kritikkverdige forhold ut fra egen politisk eller etisk overbevisning.
  • Faglig uenighet.

Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.

Varsleren skal ha saklig grunn for sin kritikk. Kritikken skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede påstander.

Om du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, fyll ut skjemaet under.