Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen.

Varsling

Hvem kan varsle?

Rutine for ekstern varsling gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre.
For ansatte gjelder egne rutiner for varsling. 

Det er forskjell på klage og varsling

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller Kristiansund kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen klagefristen.

Ekstern varsling er når en innbygger melder fra om kritikkverdige forhold i Kristiansund kommune.

Hva regnes som kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

  • lover og regler (rettsregler)
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer som det er bred tilslutning til samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold. Det kan være vanskeligere å vurdere hva som anses som uetisk av samfunnet. Et eksempel kan være omfattende sløsing med offentlige midler. 

Eksempler på kritikkverdige forhold

Forståelsen av hva som er kritikkverdige forhold, favner bredt. Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) gir disse eksemplene på kritikkverdige forhold:

  • Fare for liv eller helse, for eksempel mangel på rutiner, tiltak, teknisk utstyr eller i organiseringen av virksomheten som kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret helsetilstand. Enkeltpersoner som på grunn av manglende kvalifikasjoner er en alvorlig fare for noens sikkerhet.
  • Fare for klima eller miljø, for eksempel brudd på forurensings-, klimakvote- og produktkontrolloven.
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, for eksempel arbeidslivskriminalitet, bedrageri, underslag, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, heleri, hvitvasking, dokumentforfalskning og brudd på regler om konkurranse, verdipapirhandel, skatt, merverdiavgift og toll.
  • Myndighetsmisbruk, for eksempel hvis en offentlig instans utøver sin myndighet på en uforsvarlig måte ved at den tar utenforliggende hensyn, utøver usaklig forskjellsbehandling eller tar klart urimelige avgjørelser.
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel forhold som kan ha innvirkning på fysisk og psykisk helse, blant annet trakassering.
  • Brudd på personopplysningssikkerheten, for eksempel brudd som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Det kan også være brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Dersom varselet gjelder alvorlige, straffbare forhold, og det er mulighet for at det er hold i påstanden, bør arbeidsgiver så snart som mulig overlate saken til politiet.

Se hva arbeidsmiljøloven 2 A-1 (2) definerer som kritikkverdige forhold

Du kan varsle i elektronisk skjema eller brev

Send ditt varsel på elektronisk skjema

Klikk her for å varsel om kritikkverdige forhold


Send brev til

Kristiansund kommune v/Personalsjef
Adresse
6501 Kristiansund

I alle saker vurderes det om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand, eller koble på kontrollutvalget. 

Du skal ikke varsle per e-post

Av hensyn til personvernsikkerhet skal du ikke varsle per e-post. 

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med kontaktinformasjon.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler. 

Vern mot gjengjeldelse

Varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven presiserer at den som varsler om kritikkverdige forhold, har et vern mot gjengjeldelse. Det vil si at alle former for straff eller andre negative reaksjoner mot den som varsler eller vurderer å varsle om kritikkverdige forhold, er forbudt.

Hva er gjengjeldelse?

I varslingssammenheng er gjengjeldelse alle former for straff eller negative sanksjoner mot en som har varslet.

Hva skjer når du har varslet?

Varselet mottas av personalsjefen i kommunen. Du vil få en bekreftelse på at varselet er mottatt fra personalsjefen. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. 

Varsling og offentlighetsloven

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om.

Den det blir varslet om skal i utgangspunktet bli gjort kjent med innholdet i varselet. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av saken.

 

Skjema

Klikk her for å varsel om kritikkverdige forhold