Helsedirektoratet på besøk

For kort tid siden var to representanter fra Helsedirektoratet på besøk hos Friskliv og mestring i Kristiansund kommune.

Kristiansund kommune har hatt Frisklivssentral i 11 år og vært Utviklingssentral siden 2017.

Frisklivssentral: 

Er en kommunal helse og omsorgstjeneste. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom ved å gi  tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspart i kommunens folkehelsearbeid. I Kristiansund kommune har vi valgt å kalle vår Frisklivssentral- Friskliv og mestring, siden vi jobber med mestringskurs også. Vi har helsesamtaler, ulike gruppe tilbud og individuell veiledning i basisdriften vår.

Utviklingssentral: 

For å styrke kompetansen, kvalitets- og utviklingsarbeid i frisklivssentralene, etablerte Helsedirektoratet i 2014 en ordning der 10 kommuner er utviklingssentraler. De er samarbeidspartnere for Helsedirektoratet, Statsforvalter og fylkeskommune. De bidrar blant annet til nettverksbygging og erfaringsutveksling og tilbyr hospitering. Utviklingssentralen kan være en viktig ressurs for andre kommuner som er i ferd med å etablere frisklivssentraler. 

Kristiansund kommune er Utviklingssentral

Det er per dags dato 18 kommuner med ansvar som Utviklingssentral. Kristiansund kommune søkte og fikk tidelt denne rollen første gang i 2016 og har dette ansvaret frem til 2025. I tillegg til basisdrift i frisklivssentalen, tar vi i mot hospiteringer fra andre kommuner, veileder og arrangerer kurs på vegen av alle frisklivssentraler i fylke. Vi samarbeider i ulike forskningsprosjekter også.

Besøk fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ved Inger Merete Skarpaas, seniorrådgiver avdeling Folkesykdommer,  var på besøk  sammen med avdelingsdirektør May Cecilie Lossius, hos Friskliv og mestring i forbindelse med at de ønsker å besøke kommuner som har utviklingssentral i perioden 2022-2025.
Friskliv og mestring i Kristiansund er utviklingssentral i Møre og Romsdal.

-Frisklivstilbudet koster lite og hjelper mange, understreket Inger Merete Skarpaas dialogen i møtet.

damer portrett innendørs - Klikk for stort bildeInger Merete Skarpaas og May Cecilie Lossius var på besøk hos Kristiansund kommune. Ingunn Strand

Tema som ble dekket i møtet, som bar preg av god dialog, var blant annet:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid i Kristiansund kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
 • Forankring og organisering av frisklivssentralen
 • Kort presentasjon av utviklingssentralen
 • Helse- og omsorgstjenestens rolle i kommunens folkehelsearbeid
 • Arbeidet med økt helsekompetanse i befolkningen
 • Planer fremover
 • Utviklingssentraler sett fra Helsedirektoratets (ca. 45 min)
 • Bakgrunn og utvikling
 • Samarbeid regional – andre kommuner, statsforvalter og fylkeskommunen
 • Samarbeid nasjonalt – andre utviklingssentraler, Helsedirektoratet
 • Nytt fra Helsedirektoratet
 • Oppfølging av nasjonale føringer i praksis- utfordringer og muligheter for kommunen
 • Innspill til helsedirektoratet 

 

Deltakerne fra Kristiansund kommune var leder for hovedutvalg helse og omsorg Arne Grødahl, kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson, leder rehabilitering og forebygging ved Storhaugen Helsehus, Elisabeth Sjåvik, fysioterapeut ved Friskliv og mestring Bente Fremming, enhetsleder sykehjemmene Åse Kristine Jægtvik, kommunepsykolog Anne Katarina Eilertsen sammen med rådgiver samfunnsutvikling Bente Elshaug.

folk som sitter rundt et bord - Klikk for stort bildeDialog og deling av informasjon var viktig denne dagen da to representanter fra Helsedirektoratet var på besøk hos Friskliv og mestring. Ingunn Strand

Møtet ble gjennomført både som presentasjoner og ikke minst ble det gode diskusjoner og informasjonsutveksling begge veier. Slike møter med god dialog er ekstremt viktig for at våre innbyggere skal få best mulig utbytte av den jobben som gjøres i offentlig sektor.

Helsekompetanse

Helsekompetanse er et begrep som er viktig å ha en forståelse av hva egentlig betyr samt en forståelse av viktigheten av å inneha denne kompetansen.

dame innendørs - Klikk for stort bildeLeder Elisabeth Sjåvik forteller om arbeidet med både utviklingssentralen, Friskliv og mestring i Kristiansund kommune samt helsekompetanse. Ingunn Strand

Helsekompetanse beskrives som:

 • Personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger til egen helse.
 • Lav helsekompetanse er forbundet med dårligere helse og svakere oppfølging av egen sykdom, større sykdomsforekomst og hyppigere innleggelser i sykehus.
 • Individrettede og systemrettede tiltak
 • Helse- og omsorgstjenesten må ta hensyn til pasienters og brukers helsekompetanse i sin organisasjon- og tjenesteutvikling.
 • Det skal være enkelt for brukere å finne fram til rett tilbud

Hvorfor er Helsekompetanse viktig?

 • Ta sunne livsstilsvalg
 • Egenmestring
 • Bedre navigasjon av helse omsorgstjenester
 • Mindre feilbruk av medikamenter og overbehandling
 • Kritisk vurdere helseinformasjon i sosiale medier
 • Reduserer sosial ulikhet i helse
   
damer portrett innendørs - Klikk for stort bildeLeder Elisabeth Sjåvik sammen med fysioterapeut Bente Fremming snakket om det viktige arbeidet som gjøres i Friskliv og mestring. Ingunn Strand