Servicetorget er første dør inn til kommunen

Servicetorget har et mål om å gjøre hverdagen lettere for byens innbyggere, ansatte, næringsliv og media. De har stor kunnskap om det kommunen gjør.  Her får du vite mer om seks av deres ansatte og hva Servicetorget jobber med.

Kort om servicetorget

Selv om de er opptatt av det digitale, ønsker de også å ta vare på det menneskelige aspektet. Servicetorget er fysisk tilgjengelig for publikum. Selv i det moderne samfunnet er det fortsatt mange som verken har bank-Id eller har digitale ferdigheter. 

De ansatte hjelper de som ikke er digitale og andre med søknader, utskrifter og påmeldinger. De ansatte forteller at det ikke bare er de eldre som er ikke digitale, men også andre grupper. Servicetorget har to datamaskiner som innbyggere fritt kan låne.

Ansatte ved servicetorget har stor kunnskap om kommunen og de ulike enhetene og ansatte sine fagområder. De samarbeider godt med de andre enhetene.

De ansatte er motiverte for jobben og setter innbyggeren i sentrum ved å behandle alle med respekt.

Seks av dem du møter på servicetorget

Enhetsleder Siri Oterhals

Siri jobbet mange år i skoleverket før hun ble enhetsleder ved Servicetorget. Hun skryter av tidligere enhetsleder for servicetorget og ordfører i kommunen som etablerte servicetorget i Vågeveien 4. Gjennom måten torget er organisert på kan innbygger gå inn en dør og få svar og veiledning på det hen lurer på.  

I Vågeveien 4 står skranken til Kristiansund kommune. I skranken får du råd og veiledning. Du får også diverse søknadspapirer i papirform. Kommunene bør ha dette tilgjengelig da ikke alle innbyggere har digital kompetanse. I samme hus er også Eiendomsdrift, Plan- og byggesak, kulturenheten og Seksjon forvaltning helse og omsorg.  

Siri ser viktigheten av å ha et servicetorg i et samfunn som stadig blir mer lukket. 

Portrettfoto Siri Oterhals - Klikk for stort bilde Aleksander Heggdal

Eldre mennesker og deres pårørende, syke og deres pårørende, personer med utfordringer innen psykisk helse og rus, flyktninger og andre har behov for å komme i kontakt med noen som kan svare på det de lurer på, gi råd og veiledning, samt gi hjelp til utfylling av ulike skjemaer. 

Ikke alle innbyggere har nær familie i Kristiansund og er avhengig av å få hjelp fra noen utenom familie.  I et samfunn der vi lever lengre er det viktig at kommunens ansatte hjelper til med råd, veiledning og utfylling av søknadskjemaer slik at eks eldre kan bo lengre hjemme. 

Vi er også inne i en dyrtid der prisstigningen er større enn inntektsøkningen. For mange fører dette til økonomiske utfordringer. Det er mange som ikke får lån i banker. De kommer hit for å søke Husbanken om startlån og tilskudd til bolig.  Andre kommer innom for å søke om bostøtte. 

Om servicetorget kan hjelpe disse til å mestre hverdagen vil det avlaste mange andre enheter med deres arbeidsoppgaver. - Forteller Siri

Oddrun Strømskag

Før Oddrun kom til Servicetorget jobbet hun mange år i Frei kommune. 

Hun så på stillingen i Servicetorget som en spennende mulighet til å prøve å jobbe i nye deler av offentlig sektor. 

Oddrun er en av de som bemanner sentralbordet på Servicetorget. 

For de fleste innringerne er hun første kontaktpunkt, og hun gir de hjelp og informasjon om det de måtte lure på.

Portrettfoto Odrunn Strømskag - Klikk for stort bilde Aleksander Heggdal

Mariann B. Schultz Wiig

Mariann hadde mange års erfaring bak seg som lærer da hun begynte ved Servicetorget. Kompetansen fra tiden som lærer bruker hun i dag til å hjelpe innbyggerne som har ulike spørsmål, utfordringer eller behov. 

I dag jobber hun med feltene barnehage og skjenkesaker, og hun bistår beredskapsansvarlig i sitt arbeid. Hun samarbeider tett med fagområdene i kommunen og eksterne instanser som politiet og bransjeaktører. 

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med noe angående barnehage eller skjenkebevilling mm så kan alle på Servicetorget hjelpe deg, men Mariann har spisskompetanse på områdene.

Portrettfoto Mariann B Schultz Wiig - Klikk for stort bilde Aleksander Heggdal

Are Veraas

Are har en variert bakgrunn. Han har jobbet innen interiørdesign, varehandel og sosialt arbeid. 

Hans arbeidsområde er fakturering for kommunale barnehager og SFO. Han er også saksbehandler for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Are har faste tider i kommunens sentralbord, og er også å finne i skranken på Servicetorget.

Randi Marie Bech

Randi har en variert bakgrunn med erfaring både fra det private og det offentlige. Hun begynte på servicetorget i 2009 etter et lengre utenlandsopphold. 

Hun er hovedansvarlig for Husbankens bostøtteordning og veileder de som trenger bistand både digitalt og på papir. Hun er medlem i startlånsutvalget og kan betjene både skranke og sentralbord. 

Hun er opptatt av å gi god service og å hjelpe de som trenger det mest. Her gjør de ikke forskjell på høy og lav og det er trygt å komme hit. 

Servicetorget er en dør inn til kommunens tjenester og er her for å hjelpe alle.  

Portrettfoto Randi Marie Bech - Klikk for stort bilde Aleksander Heggdal

 

Judith Nygård

Judith Nygård er utdannet sykepleier med 1-årig videreutdanning innen tverrfaglig samarbeid. Hun jobbet tidligere ved Barmannhaugen rehabiliteringsavdeling før hun begynte på Servicetorget i 2012

Nå er hun og kollega Marit Haugan Pettersen førstelinjen for informasjon om helse og omsorg når du ringer sentralbordet eller møter opp på Servicetorget med helserelaterte spørsmål. De klarer å svare ut det meste, og vet hvem de skal sende deg videre til hvis de selv ikke har svarene.

Judith hjelper deg også med å fylle ut søknadsskjema til kommunale helse og omsorgstjenester og kommunale boliger (både ordinære og tilrettelagte) og håndterer fakturaspørsmål for helsetjenestene.

Portrettfoto Judith Nygård - Klikk for stort bilde Aleksander Heggdal

Hun og Marit tar også imot søknader som kommer skriftlig inn til servicetorget og skanner inn i pasientjournalen, samt at de legger inn forordninger til både forvaltning og fysio / ergo.  Søknader om ledsagerbevis blir også behandlet av Judith som saksbehandler søknadene og skriver ut ledsagerkort til de som har behov for det.

Judith håndterer også forespørsler om praktisk bistand, dagtilbud, sykehjemsplass og samarbeider også blant annet med hjemmesykepleien, psykisk helse og rus, bo og habilitering, forebygging og rehabilitering, og hjelpemiddelsentralen. Det vil egentlig si alt som ligger under Helse og Omsorg i kommunen.

Servicetorget kan hjelpe deg med mye

De seks du nå har fått vite litt om har hver sine ansvarsområder.

Servicetorget er godt rustet til å hjelpe deg med det du måtte lure på eller trenge hjelp til i ditt møte med kommunen og kommunens tjenester. De står på hver dag for å sørge for at du får den informasjonen og hjelpen du trenger når du bruker kommunens tjenester. Har du spørsmål? Ta kontakt med Servicetorget eller besøk Servicetorget. (lenker)

Servicetorget informerer og veileder om alle kommunens tjenester. De veileder i startlån og tilskudd, bostøtte, barnehagesøknader og redusert foreldrebetaling i barnehage og sfo. Her kan du avlegge kunnskaps- og etablererprøver samt søke om serveringsbevilling.

Har du eller noen i familien helseutfordringer vil konsulentene ved servicetorget bistå med hjelp og informasjon om ulike tilbud og helsetjenester i kommunen.

Sentralbordet er en del av servicetorget og besvarer mange telefoner fra innbyggere, næringsliv og media. De sorterer henvendelsene slik at andre ansatte i kommunen ikke blir forstyrret i sin saksbehandling. Servicetorget besvarer i snitt 300 telefoner pr dag.  Innbygger ringer for å få informasjon om feiing av gater til 17. mai, bekymringer for kostnader av ny innfartsvei, NAV, skatteetaten, Remidt med mer. 

Ikke alle henvendelser er direkte rettet til kommunale oppgaver, men de ansatte svarer på de fleste henvendelser. 

I tillegg har servicetorget ansvaret for all postgang, samt besvarer e-poster og messenger-meldinger sendt til kommunen. 

Servicetorget er også i beredskap ved krisehendelser hvor økt bemanning av telefonsentral blir nødvendig.