Arbeidsmiljø og HMS

Kristiansund kommune arbeider målrettet og systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi benytter Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) som vår BHT.

Inkluderende arbeidsliv -Nærværsgruppa

Som IA-bedrift har vi inngått en avtale for inkluderende arbeidsliv og har et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. IA-avtalen inneholder de tre satsningsområdene: redusere sykefraværet, hindre utstøting fra arbeidslivet og seniorpolitikk. Gjennom dette arbeidet har Nærværsgruppa blitt opprettet, og her sitter personalsjef, HMS-rådgiver, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt og våre to kontaktpersoner fra NAV Arbeidslivssenter.


Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Kommunens overordnede organ for gjennomgang og drøfting av arbeidsmiljøspørsmål er Arbeidsmiljøutvalget. AMU arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet.

 

AKAN-utvalget

AMU har flere underutvalg, og et av disse er AKAN (rus- og spillavhengighet). AKAN-utvalget har ansvar for prosedyrer, opplæring, holdningsarbeid, informasjonsspredning og veiledning av enhetsledere m.m. (overordnet nivå). AKAN-kontaktene skal være ressurspersoner som ansatte kan diskutere bekymringer e.l. med (enkeltsaker).


HMS-grupper

Alle enheter/avdelinger/lokasjoner skal ha en HMS-gruppe (et lokalt HMS-utvalg). Utvalget fungerer som underutvalg til Arbeidsmiljøutvalget med faste møter minimum en gang i kvartalet. HMS-gruppene består i hovedsak av enhetsleder eller avdelingsleder, verneombud og tillitsvalgt eller ansattrepresentant. Fast kvartalsrapportering på sykefravær og HMS-avvik fremlegges Arbeidsmiljøutvalget.

 

Kommunens ansatte kan lese mer om HMS-arbeidet i Kristiansund kommune i den overordnede HMS-planen som finnes i kvalitetssystemet (Losen). 

Artikkelliste