Medbestemmelse og involvering

Hovedavtalen er utgangspunktet for målet om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Avtalen utgjør rammeverket for partssamarbeidet. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål, vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene.

For å oppnå reell innflytelse er det helt sentralt å ha stabile og sterke strukturer rundt samarbeidet. I Kristiansund kommune har vi HMS-grupper på hver enhet og den sentrale Nærværsgruppa som er arenaer for medvirkning og samarbeid mellom arbeidsgiver og medarbeidere. I utgangspunktet skulle gruppene ha fokus på HMS-arbeid, men møtene blir også benyttet til andre tema hvor det er nyttig med tett dialog, samarbeid og samhandling.

I Kristiansund kommune har medarbeiderne reell innflytelse gjennom god dialog og tillitsbasert samarbeid. I HMS-gruppene sitter avdelingsleder/enhetsleder, tillitsvalgt, verneombud og ansatterepresentant. De har regelmessige møter og rapporterer til AMU om sin aktivitet 4 ganger i året. Ansatte opplever å bli informert og få en reell medbestemmelse på sitt eget arbeidsmiljø samt at ledere får bistand hjelp og støtte i sitt arbeid.

I den sentrale Nærværsgruppa deltar personal- og organisasjonssjef, HMS-rådgiver, Hovedverneombudet, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet og to rådgivere fra NAV arbeidslivssenter. Gruppa møtes månedlig og arbeider blant annet med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø, HMS, Inkluderende arbeidsliv, arbeidsnærvær og er involvert i prosesser og prosjekter på overordnet nivå. Flertallet i gruppen sitter i AMU, AKAN, ADMU, mange overordnede HMS-grupper, og er med rundt omkring der ting skjer og folk jobber. Nærværsgruppa samarbeider tett med HMS-gruppene ute på enhetene.

Artikkelliste