Beredskap

Kristiansund kommune skal være en trygg og sikker kommune å bo i. Vi skal forebygge hendelser og være godt beredt for å takle hendelser som likevel måtte oppstå.

Kommunens beredskapsarbeid

 

Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. Vi søker samarbeid med andre der det er mulig og systematiserer arbeidet for å få et best mulig resultat. Dette koordineres av beredskapslederen.

Ved hendelser skal kommunen være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe kommunen tilbake til en normalsituasjon. Kommunens oppgaver er da: 

 • Ta hånd om skadde personer.
 • Omsorg for personer som har vært utsatt for påkjennelser.
 • Evakuering av personer fra et utsatt område.
 • Innkvartering av evakuerte, skadde og/eller redningsmannskap.
 • Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer.
 • Forpleining eller annen forsyningsstøtte.
 • Sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann.
 • Rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg.
 • Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet.
 • Vern om kulturelle verdier.

 

I de fleste tilfeller vil hendelser ikke være av større omfang enn at redningstjenesten vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Redningstjenesten er ledet av politiet og omfatter brannvesenet, helsetjenesten, industri­vernet, forsvaret, sivilforsvaret m m.

Dersom det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utover det å stille resurser til disposisjon.
 

Kriseinformasjon

 • Hvis det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. Kristiansund kommune har beredskapsplaner som sikrer at kommunen handler raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.
 • Kommunens krisestyringsorganisasjon består av en krisestab som bekler seks stabs -støttefunksjoner.