Demenskoordinator og hukommelsesteam

Demenskoordinator er en kontaktperson i kommunen som blant annet har rådgivnings- og veilederansvar for pasienter med demens og deres pårørende, i alle faser av sykdommen. Demenskoordinator er også veileder for helsepersonell.

Hukommelsesteamet veileder personer med demens og deres pårørende slik at de kan takle dagliglivets utfordringer. 

Demenskoordinator

Demenskoordinator kan bidra til å tilrettelegge og koordinere hverdagen for den som er demenssyk og deres pårørende på en best mulig måte. En demenskoordinator vet ikke alt, men vet hvor hen kan henvende seg for å få svar.

  • Demenskoordinator er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad eller utløser vedtak
  • Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med demenskoordinator på telefon eller mail.

Kontaktinformasjon

 

Hukommelsesteamet

Demenskoordinator er leder for kommunens hukommelsesteam som er tilgjengelig på tirsdager klokken 08:00 – 15:30. Hukommelsesteamet er tverrfaglig satt sammen av sykepleiere og en ergoterapeut med spesialkompetanse på demens

  • Hukommelsesteamet skal være en veileder for personer med demens og deres pårørende for at de skal kunne takle dagliglivets utfordringer.
  • Ha en rådgivende funksjon overfor andre samarbeidspartnere.
  • Ha en undervisende funksjon overfor annet helsepersonell.
  • Utrede personer med kognitive problemer slik at de får en riktig diagnose i samarbeid med fastlege.
  • Har ansvaret for å holde kurs, kobling og oppfølging av frivillige Aktivitetsvenner til personer med demens som bor hjemme og i institusjon.
  • Har ansvaret for gjennomføring av pårørendeskole

Kontaktinformasjon