Rustjenesten

Enheten  yter rusomsorg til mennesker med rusproblemer.

Hva inneholder tilbudet?

Dette innbefatter for eksempel samtaler og oppfølging rundt rusproblematikken, råd og veiledning i forhold til egen helsetilstand, individuelt tilpasset bistand og oppfølging til målgruppen, LAR-oppfølging og oppfølging før-under og etter institusjonsopphold. 


Slik søker du om rusomsorg


Krav til søker

  • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av rusproblem
  • har en langvarig rusproblematikk
  • Du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp


Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
  • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe
     

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

Artikkelliste