Tannbehandling for rusavhengige

Personer som på grunn av et rusproblem mottar tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2,første ledd nr.6, bokstav b,c og d jfr. § 3-1, første og andre ledd og § 2-1a i pasient- og brukerrettighetsloven.

  • Brukeren må ha mottatt slike tjenester sammenhengende i tre måneder eller mer. Akutt hjelp ved vedtak med kortere varighet enn tre måneder utløser honorar.
  • Personer i legemiddelassistert rusbehandling (LAR)
  • Tilbudet og fri og nødvendig tannbehandling gis ved den offentlige tannhelsetjenesten etter overnevnte vilkår.

Artikkelliste