Foruresningsloven

Forurensningsloven er den mest sentrale loven som gjelder til forurensning.

  • Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.
  • Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Artikkelliste