Sjenerende lukt

Lukt i seg selv er vanligvis ikke farlig, men ubehagelig lukt over tid kan forstås som en stressfaktor som kan redusere trivsel og dermed indirekte gå utover helsen.

Det er flere deler av lovverket som regulerer luktutslipp, der Forurensningsforskriften og Avfallsforskriften er spesielt aktuelle. Forurensningsforskriften har ingen generelle krav knyttet til lukt, men det er likevel et mål om at lukt ikke skal medføre stress og oppleves som årsak til redusert trivsel.

Avfallsforskriften har flere punkt knyttet til lukt, men da til spesifikke deler av avfallshåndteringen. Tilsyn etter Avfallsforskriften er som helhet underlagt statelig myndighet.

Forurensningsforskriften stiller krav til spesifikke virksomheter med kjent luktproblematikk, herunder håndtering av avløpsvann (kommunal myndighet), asfaltverk og fiskeriforedling (statelig myndighet). Driftstillatelser innen industri er håndtert av Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, men kommunen kan melde fra til ansvarlig myndighet ved mistanke om avvik fra gitte tillatelser. Du kan varsle kommunen ved å bruke skjemaet under (link).

Skjema sjenerende lukt
 

Artikkelliste