Klimaendringer og -tiltak

Klimaregnskap - Klikk for stort bildeKlimaregnskap Kristiansund kommune la i 2017 for første gang fram et eget klimaregnskap. Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

 

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

Bystyret bestilte i desember 2015 et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.

Det er i løpet av 2016 dannet en egen klimagruppe som har fått ansvar for å utarbeide klimaregnskapet og komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp.

Kommunens klimaregnskap ble presentert i årsrapporten for 2016

 

HVILKE KLIMATILTAK KAN JEG GJØRE.?

Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan gjøres på mange nivå, globalt, nasjonalt, lokalt og på individnivå.

Hver og en av jordens befolkning kan bidra ved hjelp av kunnskap, bevissthet og holdninger til å gjøre de klimavennlige valgene i hverdagen. Til sammen vil dette utgjøre en forskjell. Vår kunnskap, bevissthet, og holdinger er med å bestemme nasjonal og internasjonal politikk som kan gjennomføre de  mest virkningsfulle klimatiltakene.

Forslag til klimatiltak i hverdagen:

Miljøkommune.no/klima

Naturvernforbundet:
Forum for humanøkologi:
WWF:

HVORFOR ARBEIDE FOR REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP:

  • Global klimakrise, prognosert av internasjonale klimaforskere (FNs klimapanel)
  • Brå endring i jordklodens klima.
  • Stort utslipp av klimapåvirkende gasser har gitt en menneskeskapt temperaturauke.
  • Alvorlige konsekvenser for økologien og mange menneskesamfunn hvis ikke endringen stoppes /redusere

OM KLIMAARBEIDET I KRISTIANSUND.

  • Plan for reduserte klimagassutslipp går direkte inn i kommuneplanens samfunnsdel.
  • Klimaarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der alle kommunale enheter skal være ansvarlige for motivasjonsbevissthet og tiltaksgjennomføring innen sitt område.
  • Kommunestyret har vedtatt i desember 2015 at arbeidet med klimareduserende tiltak etter hvert skal utvides til å gjelde hele kommune- samfunnet. Det må bety at kommunen har en pådriver-rolle for å motivere innbyggere og næringsliv til felles innsats.
  •  Klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy for å måle reduserte utslipp over tid.
  • Kommunal planlegging tar hensyn til at klimaet kan komme til å endre seg.