Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

​​​Hvem kan søke

Det er eier eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering og reseksjonering. Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Slik søker du

Søknad om seksjonering (PDF) (PDF, 2 MB)
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering

Søknad om reseksjonering (PDF) (PDF, 1018 kB)
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Dersom dere vil slette en seksjonering, må dere fylle ut: Søknad om sletting av seksjonering (PDF, 284 kB)


Fyll ut søknadsskjema om seksjonering og legg ved følgende vedlegg:
 

 • Kart over eiendommen- Bestilling av kart 
 • Plantegninger over alle etasjer i bygningen, inklusive kjeller og loft.
 • Vedtekter (ikke nødvendig ved reseksjonering).
 • Dokumentasjon på at boenhetene er lovlig etablert etter plan- og bygningsloven. Dvs. byggetillatelse eller ferdigattest. Dersom du ikke har dokumentasjonen, kan du kontakte Plan og Bygg om å få tilsendt digitalisert eiendomsinformasjon. 
 • Dersom det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du lege ved et samtykke fra rettighetshaver med original signatur.
 • Dersom dere ønsker en permanent oppdeling av utearealet i sameiet (også kalt eksklusivt uteareal), må dere angi dette med bokstaven "G" i søknadsskjemaet punkt 4 (kolonnen "Tilleggsareal"), og  rekvirere oppmålingsforretning  i eget skjema (PDF, 143 kB).
 • Dersom dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut skjemaet fordeling av sameieandeler ved seksjonering (Kartverket) og legg det ved søknaden om seksjonering. 

Ved reseksjonering er det sammensatte krav til underskrift og samtykke. 
Se mer informasjon på Kartverkets oversikt over reseksjoneringsreglene.

Søknaden må ha original underskrift (krav fra Kartverket).

Søknaden og vedleggene sendes til Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund..

En mangelfull søknad, vil enten bli avvist eller avslått og du vil få en regning på kr. 5.950 pr. mangelbrev som må sendes ut.
Vi ber deg derfor om å vente med å sende inn søknaden til den er komplett, - altså med alle vedleggene som kreves.

Dersom du er usikker på om du har fylt ut søknaden rett og lagt ved de nødvendige vedleggene, kan du kontakte oss på telefon 71 57 40 00.

Her er noen veiledere som kan være til hjelp:

Veileder for utarbeidelse av plantegninger (PDF, 2 MB) 

Veileder for innsendelse av situasjonsplan (PDF, 970 kB)

Hva koster det

 

Gebyrregulativ for 2024 (PDF, 911 kB)

Gebyrene for seksjonering og reseksjonering er fastsatt i lov om eierseksjonering av 16.06.2017 nr.65 og i Kristiansund kommune sitt regulativ av 2022.


Behandlingstid

Søknad om seksjonering, reseksjonering og sletting av seksjonering skal være behandlet og registrert i matrikkelen innen 12 uker. Dersom du ønsker å etablere eksklusivt uteareal til seksjonene, er behandlingstiden noe lengre.

En mangelfull søknad, vil enten bli avvist eller avslått og du vil få en regning på kr. 6.550,- pr. mangelbrev som må sendes ut. Vi ber deg derfor om å vente med å sende inn søknaden til den er komplett, - altså med alle vedleggene som kreves.

Saksbehandling

Kristiansund kommune tar imot og journalfører søknaden. Saksbehandler ved Oppmålingsavdelingen gjennomgår søknaden.  

Deretter sjekker vi om disse vilkårene for seksjonering er til stede:
 

 • Hver boligseksjon skal være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og ha kjøkken, bad og wc i hoveddelen.
 • Hver seksjon skal ha enerett til å bruke en bruksenhet.
 • Hver seksjon skal ha en fast sameiebrøk.
 • Bruksenhetens hoveddel skal være en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen og ha egen inngang.
 • Det skal være avsatt nok parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som er kravet i byggetillatelsen.
 • Alle bruksenhetene skal inngå i seksjoneringen.
 • Seksjoneringen skal bare omfatte en eiendom.
 • Det er angitt at den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og dette samsvarer med formålet i arealplan eller annen tillatelse.
 • De arealene som flere seksjonseiere trenger tilgang til og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, skal seksjoneres som fellesareal.

Vi må ofte befare bygget for å kontrollere at vilkårene er til stede og for å være sikre på at tegningene viser bygget slik det er i dag.

Dersom vilkårene ovenfor er innfridd, gjør vi vedtak om seksjonering.

Når søknaden er komplett, sender vi deg en faktura med seksjonerings- og tinglysingsgebyret.

Når seksjoneringen er vedtatt, fører vi den inn i matrikkelen (eiendomsregisteret) og dere vil motta en orientering om dette. Når klagefristen på tre uker er utløpt, sender vi dokumentene til tinglysing. Til slutt vil dere motta de tinglyste dokumentene og matrikkelbrevene for de nye seksjonene.

Artikkelliste