Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Pr 1.januar 2019 foreligger ny takst på alle eiendommer som får utskrevet eiendomsskatt i Kristiansund kommune.

Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag blir benyttet for de eiendommene som har dette. De øvrige blir taksert av kommunen. Dette gjelder også våningshus på gårdsbruk, naust- og fritidseiendommer, samt næringseiendommer.

EIENDOMMER MED BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN

For de boligene som har boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten er det dette som blir lagt til grunn for utregning av eiendomsskatt. Dette er for de fleste likningsverdi x 4.

Det er formuesgrunnlaget fra 2022 som blir brukt ved fastsettelsen av eiendomsskatt i 2024. 

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger.

Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

 

For beregning av eiendomsskatt for din bolig vil regnestykket se slik ut (eks):

Skatteetatens boligverdi er 2 millioner (boligverdi = likningsverdi x 4)
2 millioner x 0,7 gir justert boligverdiKr. 1 400 000
  
SkattegrunnlagKr. 1 400 000
Promille 4 
Utregnet eiendomsskatt pr årKr.      5 600,-

 

Endring i begrep:

Endring av begrepsbruk henger sammen med ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft fra og med 1. januar 2017, med virkning også for inntektsåret 2016. Skatteforvaltningsloven erstatter blant annet ligningsloven, og begreper som likningsverdi og selvangivelse ble eksempelvis erstattet med formuesverdi og skattemelding. Vi gjør oppmerksom på at begrepene blir brukt om hverandre både på Skatteetaten og Kristiansund kommune sine hjemmesider.

Boligverdien = tidl. Formuesgrunnlaget - er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom)
Formuesverdien = tidl. Ligningsverdien - er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2024 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien. Formuesverdien er den verdien som skal føres opp i skattemeldingen.
Skattemelding = tidl. Selvangivelse

 

EIENDOMMER TAKSERT AV KOMMUNEN

Eiendomsskattelovens § 8 A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomsskattetakstene basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen, hvor det blir tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Utifra dette er det utarbeidet sjablongtakster.

Videre er det utført utvendig besiktigelse av eiendommene, hvor det blir tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard.

 

Eiendomsskattevedtekter for Kristiansund kommune (DOC, 55 kB)

Sjablongsatser bolig og fritid (DOCX, 21 kB)

Sjablongsatser Næring (DOCX, 21 kB)

Eiendomsskatteloven

Artikkelliste