Status for tribunebygget på Atlanten stadion

Atlanten stadion er under ferdigstillelse. Det meste av grunnarbeidene er unnagjort, og det er ventet at legging av tartandekke vil skje i løpet av de nærmeste ukene.

bygg eksteriør  - Klikk for stort bildeIllustrasjon Atlanten Stadion Ingunn Strand

Utfordringer i innspurten

Det viser seg beklageligvis at tribunen som er bygget ikke oppfyller krav gitt i teknisk forskrift (TEK 17) og relevant Norsk Standard NS-EN 13200, som omhandler krav til tribuner. 

Oppfyllelse av kravene i teknisk forskrift (TEK 17) og relevant Norsk Standard har hele tiden vært et selvsagt premiss for arbeidene med det nye stadionanlegget. Det fremgår også av sentrale kontraktsdokumenter som samtlige involverte parter er godt kjent med. 

Problemet er, kort fortalt, at tribunen har for bratt helning. Sikkerheten og brukervennligheten til publikum er ikke godt nok ivaretatt slik den står nå.

Det har blitt undersøkt mulig kompenserende tiltak med montering av klappstoler og bøyler for å redusere faren for fall. Tilbakemeldingen fra friidrettsforbundet og fotballforbundet som kommunen mottok den 9. mai er at slike tiltak ikke anses tilstrekkelig, og at det må gjøres tiltak som sikrer at tribuneanlegget tilfredsstiller krav i teknisk forskrift samt NS-EN 13200 for å kunne brukes til deres arrangement.

Hva gjøres videre i saken?

Slik saken står har vi etter alt å dømme med en prosjekteringsfeil å gjøre. Ettersom det er benyttet profesjonelle eksterne firma både til planlegging, prosjektering, søknad og bygging har kommunen varslet de med prosjekterings- og søknadsansvar om at vi ser på det inntrufne som et avvik fra god faglig standard og tema for reklamasjon.

At det varsles på denne måten er normal prosedyre i bygge- og anleggsprosjekter, så det ligger ikke noe dramatikk i akkurat det. Når en slik kjedelig sak dukker opp vil man naturligvis måtte se nærmere på hendelsesforløp og årsakssammenhenger av flere grunner, blant annet for å lære av saken. Dette er et prosjekt som har pågått over mange år, og det vil nok ta noe tid før man har tilstrekkelig oversikt over hendelsesforløpet.

Det som allikevel har hovedprioritet nå er å finne en løsning på problemene som har oppstått. I den forbindelse har kommunen en løpende kontakt med kontraktspartene i prosjektet, og ønsker å samarbeide videre med dem for å finne en løsning som gjør at tribuneanlegget blir både trygt og brukervennlig, og for øvrig så optimalt som mulig ut fra de gitte forhold.