Kunngjøring - Ny slamforskrift

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften) ble vedtatt i Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 98/20.

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 24, § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.  

Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle registrerte grunneiendommer med separate slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg, mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, midlertidige anlegg og for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av slamgebyret.  

Forskriften vil tre i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldende forskrift for slam.

Den komplette forskriten kan leses her: Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv (PDF, 297 kB)