Reguleringsplaner

På begge tomtene hvor de nye skolene skal bygges skal det utarbeides en ny reguleringsplan.

Reguleringsarbeid på begge skoletomtene

Reguleringsplanen gjelder for selve skoletomten, samt evt. annet areal det er naturlig at kan bli berørt av skoleprosjektet. Norconsult AS er leid inn som rådgiver på reguleringsarbeidet, det er de som kjører prosessen sammen med kommunen. Våren 2022 vil det bli oversendt planinitiativ til kommunen, oppstartsmøte vil bli gjennomført og oppstart av reguleringsplanen er da i gang. 

Varsel om oppstart regulering på tomt for ny barneskole på Goma

Norconsult AS har sendt ut varsel om oppstart på detaljregulering av tomt for ny barneskole på Goma. Frist for innspill er 21.06.2022.
Her jobbes det nå med innspillene som har kommet etter første høringsrunde. Innenfor reguleringsområdet/skoletomten utføres arkeologisk registrering og økologisk kartlegging. Det utarbeides trafikkrapport og støyrapport i forbindelse med reguleringsarbeidet.  

Norconsult AS har sendt ut varsel om oppstart på detaljregulering av tomt for ny barneskole på Omsundet. Frist for innspill er 23.08.2022.