Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern (eller Miljørettet folkehelse) er en lovpålagt kommunal tjeneste. Tjenesten skal til en hver tid ha oversikt over helsetilstanden i Kristiansund, og være pådrivere og rådgivere i forebyggende helsearbeid.

 Endringer i miljøet.

Menneskets helse er helt avhengig av bestemte omgivelser som vi er tilpasset gjennom årtusener. Oppstår det brå endringer i miljøet, kan dette være en trussel mot liv og helse. Blir vi over lengre tid påvirket av miljøforhold som vi ikke er tilpasset, svekkes immunsystemet, og vi blir lettere mottakelig for sykdom. Derfor er den beste måten å sikre god helse, å forebygge at truende situasjoner oppstår. Forebyggende helsearbeid hindrer først og fremst menneskelig lidelse, men i det moderne Norge er det også samfunnsøkonomi.

Miljørettede forebyggende oppgaver.

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave . Dette innebærer at kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal i tilstrekkelig grad omfatte vurdering av aktuelle fysisk-, kjemisk-, biologiske og sosiale faktorer i miljøet.

Forskrift om Miljørettet helsevern (MHV) gjelder normalt ikke for private boliger. Loven skal sikre allmennhetens helse, og skiller seg ut fra arbeidsmiljølovens helse, miljø og sikkerhets-krav som gjelder kun arbeidstakers forhold. Kommunen prioriterer oppgavene ut i fra de risikonivå for skade eller sykdom som forholdene utgjør. Det betyr at aktiviteten dreier seg om å være orientert, gi uttalelser, gi råd, dessuten å føre tilsyn med ulike virksomheter.

Miljørettet helsevern er kommunestyrets ansvar, men myndighet er formelt delegert fra kommunestyret til kommuneoverlegen i kommunen. Kommuneoverlegen har myndighet til å gjennomføre tilsyn og å gi pålegg om utbedringer, hvis virksomheter ikke innfrir kravene i loven på en tilfredsstillende måte. Tjenesten er også ansvarlig for å godkjenne etablering av virksomheter som kan ha betydning for folkehelsen.

Tilsyn og godkjenningsmyndighet i henhold til Folkehelseloven.


Noen aktuelle tilsynsobjekt for MHV:

 • Boblebad.
 • Basseng/ svømmeanlegg.
 • Tatovering /Piercing virksomhet.
 • Kjøletårn.
 • Skoler og Barnehager.
 • Campingplasser, Hospits.
 • Solarier.
 • Sykehjem.
 • Bygge- og anleggsvirksomhet.
 • Frisør- og hudpleievirksomhet.
 • Skip. Utstede hygienesertifikat.
 • Etter gjeldende IHR reglement (Interkommunal tjeneste).
 • Avløp- og vannforsyningsanlegg.
 • Skadedyrbekjempere.
 • Utendørs arrangementer (støy).
 • Forsøpling.
 • Terrenginngrep i forurenset grunn.

Noen vektlagte miljøforhold innenfor miljørettet helsevern:

Innemiljø:

 • Luftkvalitet.
 • Reinhold.
 • Sanitærforhold.
 • Lydforhold.
 • Lysforhold.

Bomiljø:

 • Støy.
 • Luftkvalitet.
 • Forurensning av vann og grunn.
 • Avfall.
 • Lukt.
 • Smittevern.
 • Skadedyr.
 • Stråling.
 • Ulykker.
 • Trafikkforhold.
 • Stedskvalitet.