Mestringsorientert ledelse

Mestringsorientert ledelse innebærer lederatferd som legger vekt på indre motivasjon, læring og utvikling ut i fra medarbeiderens individuelle forutsetninger.

Lederrollen består av to hovedelementer:

1. Ledelse:

Ledere skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og innovasjon


2. Administrasjon:

Ledere skal etablere og følge opp administrative rutiner og systemer som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester til innbyggere og brukere.
 

Ledelse i Kristiansund kommune

Våre ledere legger til rette for at medarbeiderne mestrer sine oppgaver og oppnår gode resultater gjennom anerkjennelse og bekreftelse, myndiggjøring og handlingsrom. Våre ledere skal motivere sine ansatte til å trives, utvikle seg og bidra til å skape en enda bedre kommune.

Lederskap handler om å skape gode resultater i involverende prosesser med aktører som kan bidra til oppgaveløsning. I Kristiansund kommune skal ledere ta ansvar og utøve sin rolle i tråd med felles verdier og mål innenfor fastsatte rammer. Ledere som tar i bruk eget handlingsrom og utøver godt lederskap er avgjørende for at kommunen skal ha tilstrekkelig handlekraft i forhold til dagens og framtidens utfordringer.

Ledelse i Kristiansund kommune innebærer en felles enhetlig og tydelig ledelsespraksis basert på anerkjennelse, selvledelse, helhetlig syn på oppgaveløsningen og en bevisst søken etter beste praksis. Gjennom en klar rolleforståelse og en bevisst utøvelse av daglig ledelse, skal våre ledere bidra til å gi kommunen legitimitet.

Artikkelliste