Organisasjonsutvikling og digitalisering

Digitalisering er en viktig satsing i Kristiansund kommune. Kristiansund har et mål om å være pilot og ligge i forkant der vi skal bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.

Digitalisering handler om å tilby nye og smartere tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Kristiansund kommune legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og vi skal bidra til å øke produktiviteten i hverdagen.

Digitale kommunikasjonskanaler skal erstatte analoge prosesser. Den digitale dialogen vil forenkle hverdagen både for innbyggerne og næringslivet. Internt skal vi bruke arbeidstiden og ressursene mer effektivt, der vi får tid til å prioritere våre kjerneoppgaver og oppnå en mer korrekt saksbehandling.

For oss er det viktig med ansatte som er villig til å prøve og feile. Vi skal våge å være innovative. Vi tenker et langsiktig perspektiv og setter oss høye mål. Slik imøtekommer vi innbyggernes krav til å være digitale, skaper lokale verdier og evner å følge utviklingen i samfunnet.

I stortingsmelding 27 (2016-2016) har regjeringen fremhevet to hovedmålsettinger. En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, samt verdiskaping og deltakelse og for alle. Kristiansund kommune svarer ut den bestillingen ved å være en fremtidsrettet, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig kommune. Effektiv bruk av ny teknologi og digitale løsninger i tjenesteleveranser og interne prosesser, skal gjøre kommunen i stand til å møte framtidens utfordringer på en bærekraftig måte.

Den moderne innbyggeren forventer at det det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger til rette for digitalisering. Spørsmålet er ikke om vi skal digitalisere forvaltninger, med hvor raskt og omfanget av digitaliseringsprosessen. Kristiansund kommune skal ha et sterkt innbyggerfokus hvor vi ønsker å utvikle en brukerorientert organisasjon, skape gode brukeropplevelser over tid med døgnåpen forvaltning ved bruk av digitale selvbetjeningsløsninger.

Kristiansund kommune jobber parallelt med flere digitaliseringsprosjekter. Felles for alle er å gjøre jobben enklere og mer effektiv, både for innbyggere og ansatte. 

Artikkelliste