Informasjon til ukrainske flyktninger i Kristiansund

Er du eller noen du kjenner flyktning fra Ukraina? I denne artikkelen finner du nyttig informasjon.

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre. Det betyr at ukrainske borgere som oppholder seg i Norge kan fortsette å oppholde seg her inntil det kommer ny informasjon, uten at det får konsekvenser.  

Spørsmål om visum, oppholdstillatelse og asyl kan rettes til Utlendingsdirektoratet.  

Helsehjelp på turistvisum 

​Alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det vil si at ukrainere i Norge som er her på turistvisum, har rett til øyeblikkelig hjelp. Helsehjelpen skal gis så lenge hjelpen er “påtrengende nødvendig”. 

Alle barn under 18 år som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og omsorgstjenester. 

Kristiansund legevakt tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skader. Ring 116 117 før du oppsøker Kristiansund legevakt, Rådhusbakken 3, 6522 Frei. Legevakt - Kristiansund kommune

Mer informasjon på Helfos nettsider

Se også Helsenorge.no.  

Kollektiv beskyttelse 

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Dette er en ordning som åpner for å gi beskyttelse til mange i en massefluktsituasjon, som den vi står overfor i dag. 

Ordningen med kollektiv beskyttelse er effektiv både for menneskene som kommer hit, og for dem som skal ta imot dem. 

Etter utlendingslovens § 34 kan personer i en massefluktsituasjon få kollektiv beskyttelse på bakgrunn av en gruppevurdering og ikke en individuell vurdering. Saksbehandlingen i slike tilfeller blir forenklet. Personer som faller innunder regelen gis midlertidig oppholdstillatelse.

Her registrerer du deg som asylsøker

Du må søke om asyl for at UDI kan vurdere saken din om midlertidig kollektiv beskyttelse.

Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge. Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no

Rettigheter som asylsøker 

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Retten til helsehjelp for asylsøkere gjelder fra de kommer til Norge for å søke beskyttelse.  

Asylsøkere på asylmottak får utbetalt et basisbeløp hver måned til oppholdet. Hvis en asylsøker har utgifter til medisin eller medisinsk behandling som er nødvendig for liv og helse, kan personen søke om å få dekket disse utgiftene av UDI. 

Hvis du flytter fra mottaket, mister du retten til pengestøtte fra norske myndigheter. Du må bo på mottak for å ha rett til pengestøtte, gratis tolk og norskopplæring.

Må gjennomføre tuberkulosekontroll

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst Norge. Personer med annen status (arbeidsinnvandrere, familiegjenforente) bør gjøre dette så snart som mulig, helst innen 4 uker.

Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere - FHI