Startmøte hos barnevernstjenesten

Når barnevernstjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn, så skal vi blant annet innhente informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet i hverdagen slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhenter vi skriftlig eller muntlig.

Hva innebærer et startmøte?

Alle familier som er i kontakt med barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes, kan få tilbud om startmøte i undersøkelsen. Målet med startmøter er å skape større åpenhet om barnevernstjenestens undersøkelse, skape ny og felles forståelse for situasjonen i familien og at vi sammen kan gjøre en felles innsats overfor familien ut fra deres ønsker, erfaringer og ut fra barneverntjenestens vurderinger.

 

Hvem deltar i startmøtet?

Til et startmøte blir familien og barnevernstjenesten enige om hvem av offentlig og privat nettverk som skal inviteres, og som kan ha viktig informasjon og en viktig rolle videre i forhold til barnets omsorgssituasjon. Familien samtykker skriftlig til at relevant informasjon kan deles mellom møtedeltakerne i møtet.

Barnet blir invitert med på møtet. Dersom barnet ikke ønsker å delta er det barnevernstjenestens ansvar å bringe barnets stemme inn i møtet, og vi gjennomfører samtaler med barnet i forkant av møtet.

 

Hvordan foregår et startmøte?

I et startmøte får alle høre den samme informasjonen, du blir møtt på tanker, følelser og refleksjon, og du eier din egen opplevelse. Dette gir grunnlag for undring og utforsking for å bedre forstå den andre. Startmøte bidrar til økt medansvar og medvirkning.

I et startmøte leser vi bekymringsmeldingen høyt, som er grunnlaget for undersøkelsen, og alle får si noe om hvordan de kjenner omsorgssituasjonen til barnet.