Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funsjonsevne med behov for hjelp, eller følge for å kunne delta i samfunnet.

Hva får du?

 • Ledsagerbeviset er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelse.
 • Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig å delta på ulike kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og benytte kollektive transportmidler uten å måtte betale dobbel pris for å ha med seg ledsager.
 • Mot at personer med funksjonsnedsettelse selv løser billett, får han/hun ta med ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.
 • Man må innrette seg etter brukerstedets egne regler og retningslinjer.
 • For en trygdet som har honnørkort vil «ordinær» pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørordningen (f. eks offentlig transport).
 • Ledsagerbeviset kan brukes i de fleste kommuner i landet som har ordningen
   

Krav til søker

 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • Legg ved 1 stykk ansiktsbilde/passfoto
 • Legeerklæring fra fastlege eller spesialist


Hva koster det?

 • Ledsagerbevis er gratis 
 • På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende


Slik søker du

 

Hva skjer videre?

 • Vi behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak
 • Enkeltvedtaket med informasjon, og eventuelt det utstedte ledsagerbeviset, kan hentes på servicetorget eller sendes til forlkeregistret adresse
 • Vi fatter vedtak inne 14 dager. Ved forsinkelse kontakter vi deg og informerer om hvor lang tid det tar. 
 • Varigheten på ledsagerbeviset er satt til 2-4 år. Gyldighetsdato vil stå i vedtaket og fremgå på beviset.

 

Hva når ledsagerbeviset er gått ut på dato?

Det må da sendes inn ny søknad, og vi vil behandle søknaden som oppgitt i punktet ovenfor.


Klage

 • Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette.
 • I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

Retningslinjer

1. Formål

Ordningen skal bidra til å forebygge isolasjon og gi økt livskvalitet til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonsnedsettelse i minimum 2 års varighet.

2. Nedsatt funksjonsevne

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som har behov for hjelp eller følge til å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis kan blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjult funksjonshemming som f.eks alvorlige psykiske lidelser, hjerte / lungesykdommer og annet
3. Ledsager

Ledsager er den som enhver tid bistår personen med funksjonsnedsettelse.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personen med funksjonsnedsettelse.

Ledsagerbeviset er et bevis på at kortinnehaver trenger ledsager for å bevege seg i og delta i samfunnet.

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler.

Ledsagerbevis utstedes av Kristiansund kommune ved servicetorget.

5. Søknad

Ordningen vedtas og administreres av Kristiansund kommune v/ servicetorget. Søknadskjema er tilgjengelig på Kristiansund kommune sin hjemmeside eller kan hentes i papir på servicetorget.

Ordningen gjelder for personer med varig funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes funksjonshemming av minst 2 års varighet, men dette kan i enkelte tilfeller fravikes i det enkelte tilfelle.

Passfoto av nyere dato og legeerklæring skal legges ved søknaden.

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende er trygdet.

6. Varighet

Varigheten på ledsagerbeviset er 4 år. Gyldighetsdato vil stå på beviset.

7. Gyldighet

Ledsagerbeviset er en frivillig ordning som Kristiansund kommune har innført. Ledsagerbeviset gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfør det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

8. Klage / klagebehandling

Vedtak ved innvilget eller avslått søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28,2 påklages.

Rette klageinstans er klagenemnda i kommunen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Kristiansund Servicekontor som vil vurdere søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger på nytt. Hvis ikke dette endrer vedtaket sendes klagen over til klagenemda.

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund