Brukerbetaling for helse og omsorgstjenester

Betalingssatser Kristiansund Kommune Helse og omsorg

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris per måned
Inntekt under 2G *230
Inntekt 2-3G 1.360,-
Inntekt 3-4G 2.268,-
Inntekt 4-5G 2.949,-
Over 5G 4.310,-
Pr time 340,-
Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand.

Institusjonsopphold

Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Dagopphold i institusjon Per dag 110,-
Døgnopphold i institusjon Per dag 193.- inntil 60 døgn per kalenderår (2024)*
Dagaktivitetstilbud for personer med demens Per dag 225,-
Langtidsopphold Sykehjem Se tekst angående institusjonsplass over 60 døgn inneværende år (2024)*

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Trygghetsalarm Per måned 450,-
Installasjon trygghetalarm 1100,-

Måltid

Måltid
Måltid Pris
Middagsporsjon - hjemmelevering 100,- per måltid
Lunsj 25,- pr måltid
Dessert 20,- pr måltid
Måltidsabonnement. Gjelder pr. tiden for Rokilde og Barmanhaugen bofellesskap. Makspris 4800,- per mnd.

Sesongvaksine

Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Per stykk 176,-

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi
Type henvisning Behandling Pris
Egenandel for fysioterapi individuell og i gruppe jamfør Helfo Per behandling
Ergoterapi gruppetilbud, kommunal takst Per kurs 450.-
Parkinsongruppe PWR, kommunal takst Pr kurs 600,-

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 400,-
Friskliv flyt Per kurs 600,-
Røykeslutt kurs Per kurs 400,-
Friskliv vedlikehold, valgfritt tilbud ute og sal Per kurs 600,-
Friskliv 60 + Per halvår 600,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-
Friskliv temakveld Per kurs Gratis
Frisklivsamtale Per samtale Gratis

*Informasjon om egenandel for opphold i institusjon 2024

Alle med opphold i institusjon må betale en egenandel for oppholdet. Regler om egenbetalingen finner du i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» fastsatt av  Helse og omsorgsdepartementet 16.12.11 nr. 1349.

Fastsettelse av egenandel 

Egenandel for langtidsopphold i institusjon beregnes etter fastsatte prosent-andeler av følgende inntekter:

  • 75% av folketrygdens grunnbeløp (med fratrekk av et fribeløp fastsatt av Stortinget). 
  • 85% av andre inntekter (renter og andre avkastinger). 
  • 63% av krigspensjoner 

Skatt, gjeldsrenter, og evt. forsørgelsesbyrde skal fratrekkes før egenandelen fastsettes. Det gis fradrag for egne boutgifter med inntil 4 måneder til de med bankinnskudd lavere enn 1G ( 118 620,- kr) ved innleggelse. Dette må dokumenteres med oversikt over innestående på alle aktive kontoer fra bank. 

Betalingsfritak for første måned i langtidsopphold

Beboer skal ikke betale egenandel for den første måneden av oppholdet, med to unntak:

  1. Dersom beboer kommer direkte fra langtidsopphold i annen kommune.
  2. Dersom beboer har hatt over 60 døgn korttidsopphold samme kalenderår.

 

Deling av dobbeltrom
Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 48 300,- kroner i året (2024).
 

Betalingsfritak for første måned i langtidsopphold

Beboer skal ikke betale egenandel for den første måneden av oppholdet, med to unntak:

  1. Dersom beboer kommer direkte fra langtidsopphold i annen kommune.
  2. Dersom beboer har hatt over 60 døgn korttidsopphold samme kalenderår.

 

Deling av dobbeltrom

Deling av dobbeltrom
Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 48 300,- kroner i året (2024).

Dette gjelder alle langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom

 

Fradrag i grunnlaget for beregning

  • Forsørgerfradrag

Som hovedregel gjøres det fradrag i egenandelen dersom beboer har hjemmeboende ektefelle/samboer eller mindreårige barn som bor hjemme.

Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser som ektefelle/samboer eller barn ville fått fra folketrygden dersom beboer var død.

Fradraget blir redusert dersom ektefelle/samboer eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden.

Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til ordinær folketrygdytelse. Eksempel på dette er tjenestepensjon (KLP, Statens pensjonskasse) og andre private pensjonsordninger.

  • Fradrag for boutgifter

Det kan etter skjønnsmessig vurdering innvilges tidsavgrenset fradrag for boutgifter slik at tidligere bolig kan selges/overdras/utleies. Med boutgifter menes faste dokumenterte utgifter til bolig som husleie, strøm, forsikring og kommunale avgifter.

Fradraget beregnes fra første oppholdsdag i langtidsoppholdet, og er gjeldende i inntil tre måneder dersom det ikke foreligger særskilte årsaker til å gi et utvidet fradrag.

For korttidsopphold over 60 døgn er ikke boligfradraget tidsavgrenset.

Det gis ikke fradrag for utgifter knyttet til sekundærbolig.

 

Årlig etteroppgjør

Faktiske inntekter og utgifter skal ligge til grunn for fastsettelse av egenandel for opphold i institusjon/sykehjem. Kommunen foretar årlig etteroppgjør av alle vederlagene for å kontrollere at de er riktig beregnet. Resultatet av etteroppgjøret utsendes til alle beboere. Viser etteroppgjøret at beboer har betalt for mye eller for lite i egenandel, vil kommunen utbetale eller innkreve mellomlegget. Mer informasjon om fastsettelse- og etter oppgjør av egenandel, finnes i egen brosjyre om egenandel for opphold i institusjon/sykehjem.

 

Søknad om fritak/reduksjon av egenandel

Den som har særlig lave inntekter, eller forholdsvis store utgifter, kan søke om helt eller delvis fritak for helse– og omsorgstjenester. Fritak gis i hovedsak av økonomiske hensyn. Men kan også gis til personer med store utgifter til personlige behov. Alle søknader må vedlegges gyldig dokumentasjon som viser inntekter og utgifter. Som gyldig dokumentasjon regnes kvitteringer, bankutskrifter, kontrakter ol. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret.

 

Adgang til å klage på vedtak om egenandel

Dersom du mener at egenandelen er satt for høyt, eller bygger på uriktig grunnlag kan vedtaket påklages. Klage krever at vedtaket gjennomgås på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, vil saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. Klage må fremsettes innen 4 uker etter at vedtaket er mottatt. Nærmere opplysninger om klagebehandling finner du i vår brosjyre «klage og klagebehandling».

 

Kontaktinfo

Servicekontoret finner du i:

Vågeveien 4 6509 Kristiansund

Du må gjerne ta kontakt via telefon eller epost Telefon: 71 57 40 00 e-post: servicekontor@kristiansund.kommune.no

Artikkelliste