Aktuelle hendelser som gjelder lukt i utemiljø

Det har vært en utfordrende luktproblematikk i Kristiansund i flere år. Her kan du finne oppdatering fra kommunen om luktkildene, status og tiltak som er igangsatt og ikke minst tiltak som er planlagt.

Det er særlig to bedrifter som de senere år har medført luktproblemer over hele byen, de er Franzefoss Gjenvinning og Veidekke Industrier AS. Luktproblematikken er nå i hovedsak å finne ved høy aktivitet hos Veidekke. Dette er spesielt et problem i lange perioder på vårparten og høsten.

Det er bedriften som har ansvaret for luktproblemet og har ansvar for at lukt ikke er til plage for innbyggerne.

Aktuell forurensningsmyndighet 

  • Forurensningsmyndighet ligger hos Klima og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Det er flere saksfelt som er delegert videre til Statsforvalteren, og noen til kommunene
  • Prinsippet er at jo mer alvorlig og komplisert forurensningspotensialet er fra en virksomhet, jo høyere opp ligger forurensningsmyndigheten. Årsaken til dette er det krever høy fagkompetanse for å regulere bransjene med et komplisert forurensningspotensiale.

Forurensning er i utgangspunktet forbudt, men kan være tillatt gjennom tillatelse eller forskrift.

Asfaltverk i Kristiansund har en tillatelse fra Statsforvalteren som også har ansvaret for oppfølgende tilsyn.

I forurensningsforskriften kapittel 24-7 står det om lukt. «Virksomheten skal søke å forhindre utslipp som utsetter omgivelsene for sjenerende luktulemper» 

I virksomhetens tillatelse er det stilt et konkret krav til lukt.

Ansvarlig miljømyndighet for Franzefoss AS er Miljødirektoratet.

Kommunens rolle

Kommunen har rett og plikt til å være en aktør som gir aktuelle miljømyndigheter informasjon. Vi skal være pådriver for at innbyggerne både skal ha en reell trygghet og en opplevd trygghet i sitt nærmiljø.

Det er Kristiansund kommune som sammen med statlige myndigheter har et ansvar for å hindre uønskede utslipp.  Kommunen ved Miljørettet helsevern skal være et sikkerhetsnett og påse at utslipp ikke er skadelig for folkehelsen eller miljøet på kort eller lang sikt. 

Det er neppe noen andre utslippssaker vi har brukt mer tid på de siste årene. Dette har vært i form av korrespondanse, telefonsamtaler, møter og informasjonsartikler i media. Vi har hatt hyppig kontakt med aktuell industri, befolkning, overordnede miljø og helsemyndigheter.

Kommunen har også bestilt uavhengige luftkvalitets målinger som skal foretas av NILU (Norsk institutt for luftforskning). Disse målingene er planlagt over et tidsrom på 2 uker i høst og er nært forestående, i tillegg til enkeltmålinger på dager med stor luktbelastning. NILU skal vurdere komponentene som har sterkest lukt/størst luktpotensiale. Tidsrom for målingene vil ikke bli kunngjort.

Tidligere tilbakemeldinger fra Folkehelseinstituttet viser til at det forskningsmessig ikke er en direkte negativ helseeffekt av slike utslipp, selv om det lukter vondt.

Det er så langt i år kommet inn flere hundre bekymringsmeldinger om lukt. Det er helt klart at lukten forringer bomiljøet i mange bydeler.  Noen meldinger handler om helseplager.

Det er svært ønskelig at fastlege kontaktes for helsevurdering hvis du opplever helseplager.

Viktig informasjon vil bli lagt ut på denne siden fortløpende.

06 OctoberKommunen er godt i gang med langtidsmålingene. I tillegg har det blitt tatt noen enkeltmålinger med varierende lengde på dager med høy luktbelastning. Målingene er ikke avsluttet. 

Veidekke Industri AS

Etter henstilling fra Kristiansund kommune ved kommuneoverlegen ble det den 11.11.2020 foretatt tilsyn ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Det ble på bakgrunn av dette fattet fire vedtak. I all hovedsak tiltak for å begrense luftutslippene med frister for statusrapportering og ferdigstillelse av luktreduserende tiltak og luktrenseanlegg

Vedtak 1 - prosjektering

Dokument som inneholder prosjektering for innbygging av ferdigvareanlegg og tilførselsbaner samt påkobling til luktrenseanlegg skal sendes Statsforvalteren innen 10.05.2021

Vedtak 2 - statusrapportering

Statusrapportering med oppdatering i forhold til vedtatt fremdriftsplan skal sendes til Statsforvalteren innen 01.07.2021 og innen 15.09.2021. For begge rapporteringstidspunktene skal det følge en fyldig bildedokumentasjon som underbygger rapportene.

Siste statusrapport finnes i postjournal hos statsforvalter

Vedtak 3 - Ferdigstillelse av anlegget

Innbygging av ferdigvareanlegg og tilførselsbaner samt påkobling til luktrenseanlegg skal være ferdigstilt innen 31.10.2021.

Varsel om tiltak - Varsel om tvangsmulkt fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal (PDF, 176 kB) 

Vedtak 4 - Luktkartlegging

Ny luktkartlegging skal gjennomføres så snart prosjektet er ferdig, og senest innen 10.11.2021. Luktkartleggingen skal gjennomføres på minimum to ulike dager med ulik drift:

  1. En dag som er representativ for driften der all asfalt blir transportert ut på bil.
  2. En dag der det skjer vesentlig uttransportering med båt.

Dersom det ikke skal skipes ut asfalt i perioden 31.10.2021 – 10.11.2021, skal det gjennomføres luktkartlegging ved første utskiping av asfalt.

Grunnen til at Statsforvalteren har satt disse fristene er at de ønsker å ha en tett oppfølging av prosjektet. Ved å sette flere frister har de på et tidlig tidspunkt mulighet til å varsle tvangsmulkt hvis de ser at framdriften ikke er tilfredsstillende. 

Franzefoss AS

Tidligere var det Franzefoss sin virksomhet det ble mest fokusert på. Franzefoss har gjort en rekke tiltak for å redusere luktproblemet. De overvåkes likevel av tilsynsmyndigheter og kommunen (kommunalteknikk og miljørettet helsevern).

Viktig informasjon vil bli lagt ut på denne siden fortløpende.

Artikkelliste