Båndtvang

Det er båndtvang for alle hunder i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. I dette tidsrommet skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Hva kan man gjøre dersom man påtreffer løse hunder?

Hunder som er løse i strid med reglene om båndtvang kan fanges inn av hvem som helst, jfr. § 10 i hundeloven. Dette gjelder ikke i utmark i jakttiden der jakt er lovlig. Her kan bare rettighetshavere i området og politiet oppta løse hunder. Hunden skal leveres til hundeholderen eller til politiet om hundeholderen ikke er til stede eller kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte.

Straff

Hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 6 måneder, jfr. hundelovens § 28.

Unntak

Det er gjort unntak fra båndtvangen for bl.a. gjeterhunder, hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste, og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. Se hundelovens § 9.

Løs hund utenom båndtvangstiden

Utenom båndtvangstiden er hovedregelen at hunder bare kan løpe løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter.

Nærmere informasjon

Mer informasjon om båndtvang og hundehold finner du bl.a. ved å lese hundeloven, eller tilhørende rundskriv G-17/2003 om hundehold

Artikkelliste