Bygge uten å søke

Du trenger ikke å søke om tillatelse for en rekke tiltak (byggearbeider) men det du skal bygge må være i samsvar med:

 • Arealplanen som gjelder for din eiendom. Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. Tiltaket må ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene)
 • Gjeldende bestemmelsene i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK10), forskrift om dokumentasjon av byggevarer
 • Gjeldende bestemmelsene i annet lovverk som grannelova, kulturminneloven, veglova, arbeids-miljøloven mv

Mange unntakssaker kan bli berørt av kommunale bestemmelser i arealplaner, som gjelder foran tilsvarende bestemmelse i loven. Derfor er det viktig at du som tiltakshaver kontroller hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Det er du (Tiltakshaver) som har selv ansvar for at lover, forskrifter og andre bestemmelser blir fulgt:

 • Tiltakshaver har ansvar for sikkerhet under arbeidene, for eksempel når det blir brukt stiger og stillaser
 • Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, skal ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser
 • Tiltak skal være tilpasset til omgivelsene og utformet med hensyn til strøkets karakter
 • Selv om det ikke er krav til formelt nabovarsel, krever grannelova at man varsler naboer om tiltak som kan påvirke eller sjenere naboen. I dette tilfelle kan Kommunen kreve at tiltaket rettes eller fjernes. Forhold som kan sjenere er for eksempel:
  • Støy
  • Tap av lys og utsikt
  • Avvikende og provoserende form
  • Skarpt eller grelt lys
  • Lukt
  • Os
  • Røyk og liknende
 • En forutsetning for unntak fra søknadsplikt er at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Dette gjelder sikkerhet mot skader og ulykker, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet
 • Mindre tiltak på fredede bygninger og bygninger regulert til "spesialområde bevaring" omfattes ikke av disse unntaksreglene

Fremgangsmåte

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Postadresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund