Varslingsskjema virker ikke

En ukjent feil gjør at varslingsskjemaet på denne siden ikke fungerer. Vi jobber med å få skjemaet oppe å gå igjen. Frem til feilen er løst må du kontakte skolen barnet går på. 

Du finner oversikt over skolene her.

Mobbing i skole

Informasjon om rettigheter, hjelp og klage på skole ved mobbing

Blir du mobbet?

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Dersom du blir mobbet vil vi gjerne at du sier fra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel lærer, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner. ​

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Du kan sende inn skjemaet lenken under eller ta kontakt med skolen.

Send inn Varslingskjema - elevene sitt skolemiljø (kf.no). Din innsending blir sendt til skolen som behandler varslingen og tar tak i saken. Skjemaet brukes av både foreldre, barn og ansatte til varsling av elever sitt skolemiljø. 

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, kan du også ta kontakt med skolen og be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn.

Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt blir mobbet

  • De skal ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
  • De skal ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
  • De skal undersøke saken, og eleven skal bli hørt
  • De skal lage en skriftlig plan med tiltak for hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen, uten krenkelser og mobbing. Skolen skal ikke bruke mer enn 3 uker på å lage denne planen.
  • De skal følge opp planen og se om tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Dersom barnet ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.
  • De skal avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt.

Tar ikke skolen deg på alvor?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, eller du opplever at skolen ikke følger opp, kan du melde saken til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage

Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Dette har elevene krav på

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.  Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

Ansatte har plikt til å følge med

Fra 1. august 2017 er det innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Dette innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, og de skal ha gode rutiner for dette. Aktivitetsplikten betyr at skolens ansatte skal følge med, observere og lytte til elevstemmen i det daglige, i alle faglige og sosiale aktiviteter. Skolene har et spesielt ansvar for å ivareta elever med en egen sårbarhet. Skolene må sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.

Lenke til varslingsskjema som skal brukes hvis det oppdages at et barn ikke har det trygt og godt på skolen.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter (Utdanningsdirektoratet).

Vi gjennomfører den ikke-anonyme spørreundersøkelsen Spekter rutinemessig, som et ledd i det forebyggende arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø.

Kristiansund kommunes handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser  (DOCX, 140 kB)