Søk om gravetillatelse

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du ønsker å grave på kommunal grunn. Graving i offentlige vei- og gatearealer og andre offentlige arealer medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet.

Hvem må søke om gravetillatelse?

Hvis du skal grave nær eller inntil kommunal vei må du søke om gravetillatelse. Vi anbefaler at du også søker ved graving utenom veien, slik at du får oversikt over alle ledninger som finnes i området, samt at gravingen blir registrert for ettertiden.

  • Som vei regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i forbindelse med vei.
  • Kommunal vei omfatter i denne forbindelse også privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål.
  • Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett med videre gjelder uavhengig av denne forskrift

Her finner du link til 

Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet.

Hva må jeg gjøre?

  • Søknad om graving og sanitærmelding er digitalisert.
  • Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene.

Er du privatperson:
Telefon:  / e-post: 915 09 146 /  gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Er du entreprenør:

Kundeportal på https://ledningsportalen.no/

 

Er det mulig at grunnen kan være forurenset?

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Du kan lese mer om tiltakshavers ansvar her når det gjelder forurenset grunn.

Skal du arbeide i et område med fremmede plantearter?

Når det graves og jordmasser flyttes, må man påse at man ikke sprer uønskede fremmede plantearter.

Jordmasser og plantemasser infisert med fremmede arter skal håndteres på en forsvarlig måte i henhold til § 28 Aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer.

Når et arbeid planlegges skal området gjennomgås for uønskede fremmede plantearter. Om det finnes uønskede plantearter skal de utarbeides en tiltaksplan for uønskede arter og leveres til kommunen for godkjenning.

Du kan lese mer om fremmede skadelige plantearter her. 

Annen relevant informasjon

Ved graving i eller ved riks eller fylkesvei må du ta kontakt med statens Vegvesen

Artikkelliste