Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 med høringsfrist 01.08.2021

Nå er forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030"  ute på høring. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok 23. april å legge forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030", ut til høring og offentlig ettersyn iht. Plan og bygningsloven 11-14 i 6 uker med høringsfrist 01.08.2021.

Vedtaket ble fattet etter PBL § 11-1, 11-2 og §§ 11-12 til 11-15. 

Høringsperioden skal vare i seks uker. Etter høringsperioden vil rådmannen foreslå eventuelle endringer av Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 i bystyret . 

Eventuelle merknader og innspill sendes innen 1. august 2021 til postmottak@kristiansund.kommune.no , eller i posten til Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund.

Høringsutkast Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 - kan du se her: Høringsutkast, Helhetlig plan for helse og omsorg  (PDF, 313 kB)

Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030. (PDF, 2 MB)

 

Planprogrammet (PDF, 735 kB)

Arbeid aktivitet og tilbud (PDF, 2 MB)

Boliger  (PDF, 3 MB)

Sykehjem (PDF, 4 MB)

Hverdagsmestring (PDF, 4 MB)

Psykisk helse og rusarbeid (PDF, 2 MB)

Velferdsteknologi (PDF, 2 MB)

Frivillighetsstrategi (PDF, 4 MB)

Sykehuset Nordmøre og Romsdal - Kristiansund (PDF, 601 kB)

Rekruttering og kompetanse  (PDF, 2 MB)

Kommunepsykologene (PDF, 2 MB)

Fastlegeordningen (PDF, 816 kB)

Mattilbud (PDF, 2 MB)

Demensomsorg (PDF, 2 MB)

Palliativ omsorg (PDF, 2 MB)

Habilitering og rehabilitering (PDF, 2 MB)

Veteranplan (PDF, 7 MB)