Kunngjør at det starter forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til § 17 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Tb- Invest og Utleie AS ang. utbygging av del av Jørighaugen Vest.

Avtalen vil i hovedsak omhandle ansvarsfordeling angående utbygging og drift av kommunaltekniske anlegg (vei, vann, og avløp) og grønn infrastruktur.

Når avtalen foreligger, vil den bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål

Spørsmål eller innspill kan rettes til Kristiansund kommune, Kommunalteknisk enhet, Postboks 178, 6501 Kristiansund. Tlf: 71574000. Kontaktperson er sjefsingeniør Sissel Finnøy.

Frist

Frist for å komme med innspill settes til 07.10.2022.

Reguleringsplan og kart for berørt område er vedlagt.

Berørte grunneiere (PDF, 4 MB)

Gjeldende plankart for Jørihaugen vest (PDF, 10 MB)