R-318 Detaljregulering for Senterveien del 2, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den  07.03.2024, i sak nr. 12/24, detaljregulering for Senterveien del 2.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt boligfelt med tilhørende infrastruktur og fellesarealer.

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak boligformål, vei og lekeplass.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 21.03.2024.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-21/00766.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 18.04.2024

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42. 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl §15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken: wiam.alaridi@kristiansund.kommune.no, eller tel. 71 57 38 77.

 

Saksdokumenter:

R-318 Senterveien del 2 - Plankart rev. 13.04.23 (PDF, 684 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Planbestemmelser rev. 18.01.24 (PDF, 207 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Planbeskrivelse rev. 24.08.23 (PDF, 5 MB)

R-318 Senterveien del 2 - ROS-analyse (PDF, 2 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Støyutredning 15.08.23 (PDF, 2 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Ingeniørgeologisk notat for bergskjæring (PDF, 5 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Illustrasjoner sol og skygge visualiseringer (PDF, 4 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Illustrasjoner (PDF, 3 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Rapp_VA Rammeplan (PDF, 3 MB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_1 (PDF, 302 kB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_2 (PDF, 340 kB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_3 (PDF, 814 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

R-318 Senterveien del 2 - førstegangsbehandling (PDF, 9 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Høringsuttalelser (PDF, 439 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Saksfremlegg- sluttbehandling (PDF, 3 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Bystyrets vedtak (PDF, 53 kB)