Medieprotokoll

4 Kontakt med media

Intervju til media gis av den i linjen som er delegert ansvar for å uttale seg i saken, oftest den som er
nærmest saken (se punkt. 4.3). Når saker omfatter større og/eller mer alvorlige temaer og hendelser skal
ansvaret for å uttale seg ved behov delegeres oppover den aktuelle fag- og administrative linjen, til og
med Kommunedirektør og Ordfører.

I særskilte tilfeller kan kommunikasjonsrådgiver være talsperson (se punkt. 4.3).
Ved behov/ønske bør/kan kommunikasjonsrådgiver være til stede når intervju gis eller når kommunens
syn på viktige saker skal kommuniseres eksternt. Kommunikasjonsrådgiver kan også bistå i
forberedelsene før intervju.

Etter intervju skal du forespørre sitatsjekk.

Kommunens offisielle syn på viktige enkeltsaker (uttalelser) skal godkjennes av ordfører, rådmann eller
den som har fått delegert medieansvaret for den aktuelle saken.

Dersom en av kommunens talspersoner i en sak har et uplanlagt intervju med media er det viktig at
kommunalsjef, kommunedirektør, eller kommunikasjonsrådgiver underrettes så snart som mulig om at
intervjuet har funnet sted og om innholdet.