Medieprotokoll

3 Ansvar

4.1 Prinsipp om hvem som uttaler seg

Det er et godt prinsipp at den som er nærmest saken skal uttale seg. Dette da i samråd med sin egen
leder og eventuelle føringer fra kommunedirektøren.

4.2 Kommunedirektøren har hovedansvaret

Kommunedirektøren er administrasjonens øverste leder. Kommunedirektøren uttaler seg om
administrative forhold på vegne av kommunen, og er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i
kommunen. Kommunedirektøren er ansvarlig for at kommunikasjonsplanen etterleves og brukes som et
strategisk virkemiddel. Kommunalsjefer, enhetsleder og andre ledere uttaler seg om egne, administrative
tjenester og enhet(er), med mindre saken er løftet til et annet nivå.
Den ansvarlige for at det er riktig person som uttaler seg i en sak der kommunen er en part er
Kommunedirektøren og evt. den som Kommunedirektøren har delegert til i linjen, innenfor det
administrative området.

Innenfor det politiske området er det Ordføreren som innehar det ansvaret.

4.3 Roller og rolleforståelse

Ansvaret for kommunikasjon og informasjon følger av hvilken rolle man har. De som kommuniserer på
vegne av Kristiansund kommune kan ha flere forskjellige roller, man kan for eksempel være både
tjenestemottaker, leder, pårørende og politiker. For at mottaker av informasjon fra kommunen skal
kunne skille hvilken rolle den enkelte er i til enhver tid, må man være ryddig og tydelig i rollene.
Rolleavklaring er også viktig for å sikre god dialog mellom politisk og administrativt nivå.

4.3.1 Kjennskap til gjeldende kommunikasjonsplan

Ledere i Kristiansund kommune skal sikre at kommunikasjonsplanen er kjent i egen linje. Det er en leders
ansvar at informasjon om saker som angår enheten, avdelingen, virksomheten og den enkelte ansatte
blir gjort kjent og forstått. Ansatte kan gi faktaopplysninger fra eget arbeidsfelt/fagområde. Alle
medarbeidere har ansvar for å følge vedtatte retningslinjer og rutiner for kommunikasjon.

4.3.2 De folkevalgte

De folkevalgte medlemmer i kommunestyret og dets komiteer omfattes av denne medieprotokollen. De
står fritt til å uttale seg som politikere, men ikke på vegne av Kristiansund kommune. Folkevalgte må
likevel være bevisst på egen rolle i sin kommunikasjon. Rollen kan skifte mellom bl.a. ansatt,
styringsrollen og ombudsrollen.

4.3.3 Tillitsvalgte og vernetjenesten

Tillitsvalgte og vernetjenesten er fristilt for å ivareta sine verv. De er ikke bundet av
kommunikasjonsplanen i utøvelsen av sin verv. Samarbeidet med kommunens ledelse også på
kommunikasjonsområdet, må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller.

4.3.4 Ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Kommunens ansatte oppfordres til å delta i samfunnsdebatten på lik linje med alle andre, og må som i
alle arbeidsforhold vurdere ytringsfriheten opp mot lojalitetsplikten. Ansatte skal uttale seg slik at det er
klart at uttalelsen er på egne vegne. Så langt det er mulig bør interne saker først taes oppover
linjen/tjenesteveien. Saksbehandlere skal ikke uttale seg slik at det blir stilt spørsmål om deres habilitet i
saken.

Det skal alltid praktiseres gjensidig informasjonsplikt internt før informasjon offentliggjøres eller
uttalelser/saker gis til media.
Kristiansund kommune har etiske retningslinjer og kommunen br00uker KS sin veileder om ytringsfrihet og
varsling.

4.4 Ordførerens rolle

Ordfører er kommunens øverste politiske myndighet og øverste juridisk ansvarlige person.
Ordføreren har et selvstendig medieansvar og en egen rolle i kraft av dette.
Ordfører skal alltid ha tilgang på administrative vedtak, saksfakta og bakgrunnsinformasjon fra
administrasjonen. Ordfører skal også ha faglig kommunikasjonsstøtte ved behov og når det etterspørres.
Politisk og administrativ ledelse skal alltid gjensidig informere hverandre på forhånd om medieuttalelser
eller offentliggjøring av viktige kommunale vedtak, tiltak eller saker under forberedelse/- behandling.
Varaordfører har denne funksjon i ordførers fravær.

4.5 Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver rapporterer til Kommunedirektøren. De bistår med faglige medie/kommunikasjonsråd og kommunikasjonsstøtte når det er nødvendig eller etterspørres.
Kommunikasjonsrådgiver legger til rette for internkommunikasjon, publisering av nyheter på
kristiansund.kommune.no, publisering på kommunens offisielle profiler på sosiale medier, og andre
relevante kanaler for formidling av informasjon.