Karihola barnehage

Karihola barnehage er en ny og flott kommunal barnehage som stod ferdig høsten 2018.  Vi har et flott funksjonelt barnehagebygg, et variert uteområde og mange flotte turplasser i umiddelbar nærhet. 

Barnehagen vår har åtte avdelinger og av disse er fire til småbarn og fire til storbarn. 
Her har vi i utgangspunktet plass til 84 barn over 3 år og 56 barn under tre år, men dette kan variere fra år til år ut ifra søkermassen. Avdelingene er fleksible og kan brukes både til storbarn og småbarn og dermed kan vi endre hva de brukes til ut ifra årets behov. 
Inneværende driftsår har vi gjort om til fem storbarnsavdelinger, herav en friluftsgruppe for 4-5 åringer, og tre småbarnsavdelinger. Personalgruppa vår innehar mye variert kompetanse og aldersspredning fra 20-60 år som oppleves som en styrke. Vi har en levende enhet som er i stadig utvikling og endring, og i samarbeid med hverandre, foreldre og barn arbeider vi med å skape en best mulig barnehage for små og store. 


Slik jobber vi

Ytterst i Karihola har vi et fantastisk turområde, nær fjæra, skogen og marka. I tillegg til natur og uteliv, har vi fokus på språkarbeid og legger stor vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. Som en del av Nettverk Nordmøre er vi også med på å jobbe med ulike læringsløyper og tema for inneværende periode er læringsmiljø og inkluderende fellesskap. Barnehagen skal til enhver tid være en lærende organisasjon, som hele tiden er i utvikling. Vi opplever at vår deltakelse i læringsløypa er med på å drive oss framover i arbeidet med å skape et best mulig læringsmiljø og inkluderende fellesskap for barna i barnehagen. I Karihola barnehage skal alle barn oppleve «å høre til». 
Vi har også flere sertifiserte ICDP-veiledere i personalgruppen som holder foreldreveiledningskurs jevnlig. 
ICDP kan du lese mer om her.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • "Min barnehage"-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Mer informasjon om foresatt-appen finner du her.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2023-2024

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan velge å ha et eget arbeidsutvalg, FAU. Det er foreldrerådet som velger hvem som skal være foreldrenes representanter i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalg 2023-2024

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer deltar som eiers representant og fungerer også som sekretær i Samarbeidsutvalget.

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Diverse planer og dokumenter 

Årsplan for Karihola barnehage 2023-2024 (PDF, 2 MB)


Mer om barnehagene i Kristiansund

 

Send sikker digital post

Med eDialog kan du trygt sende oss vedlegg elektronisk selv om de inneholder personsensitive opplysninger. Du må logge på med ID-porten.
Viktig: Skriv i kommentarfeltet hva og hvem saken gjelder.

Send sikker digital post til Karihola barnehage.